skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Russia and the Cult of State Security: The Chekist Tradition, From Lenin to Putin
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russia and the Cult of State Security: The Chekist Tradition, From Lenin to Putin

Fedor, Julie

ISBN10: 041560933X ; ISBN13: 9780415609333 ; E-ISBN10: 0203808916 ; E-ISBN13: 9780203808917

Toàn văn sẵn có

2
Memory and Theory in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and Theory in Eastern Europe

Blacker, Uilleam ;Etkind, Alexander ;Fedor, Julie;; Blacker, Uilleam ; Etkind, Alexander ; Fedor, Julie

ISBN: 978-1-349-45826-4 ; E-ISBN: 978-1-137-32206-7 ; DOI: 10.1057/9781137322067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and Memory in Russia, Ukraine and Belarus

Fedor, Julie ;Kangaspuro, Markku ;Lassila, Jussi ;Zhurzhenko, Tatiana ;Etkind, Alexander;; Hoskins, Andrew (Editor) ; Sutton, John (Editor) ; Fedor, Julie (Editor) ; Kangaspuro, Markku (Editor) ; Lassila, Jussi (Editor) ; Zhurzhenko, Tatiana (Editor)

Palgrave Macmillan Memory Studies

ISBN: 9783319665221 ; ISBN: 3319665227 ; E-ISBN: 9783319665238 ; E-ISBN: 3319665235 ; DOI: 10.1007/978-3-319-66523-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fedor, Julie
  2. Etkind, Alexander
  3. Kangaspuro, Markku
  4. Sutton, John
  5. Zhurzhenko, Tatiana

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...