skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Issue on Software Architecture and Mobility

Bahsoon, Rami ; Capra, Licia ; Emmerich, Wolfgang ; Fayad, Mohamed E

The Journal of Systems & Software, 2010, Vol.83(6), pp.883-884 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0164-1212 ; E-ISSN: 1873-1228 ; DOI: 10.1016/j.jss.2010.02.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Applying Analysis Patterns Through Analogy: Problems and Solutions.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying Analysis Patterns Through Analogy: Problems and Solutions.

Hamza, Haitham ; Fayad, Mohamed E.

The Journal of Object Technology, 2004, Vol.3(4), p.197 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-1769 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5381/jot.2004.3.4.a11

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deriving Object-Oriented Frameworks from Domain Knowledge

Aksit, Mehmet ; Tekinerdogan, B. ; Marcelloni, Francesco ; Bergmans, Lodewijk ; Fayad, Mohamed E. ; Schmidt, Douglas C. ; Johnson, Ralph E.; Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science

ISBN: 0-471-24875-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (2)
 2. Book Chapters  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fayad, Mohamed E
 2. Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science
 3. Emmerich, W.
 4. Capra, Licia
 5. Bahsoon, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...