skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Legality Stable Analysis Pattern
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legality Stable Analysis Pattern

Fayad, M.E. ; Jindal, Siddharth

i-manager's Journal on Software Engineering, 06/15/2015, Vol.9(4), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09735151 ; E-ISSN: 22307168 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26634/jse.9.4.3526

Toàn văn sẵn có

2
10.26634/jse.10.1.3620
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

10.26634/jse.10.1.3620

Fayad, M.E. ; Flood, Charles

i-manager's Journal on Software Engineering, 09/15/2015, Vol.10(1), pp.1-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09735151 ; E-ISSN: 22307168 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26634/jse.10.1.3620

Toàn văn sẵn có

3
The Current State of Scalability only Scaling Up Out
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Current State of Scalability only Scaling Up Out

Fayad, M.E. ; K. Singh, Shivanshu

i-manager's Journal on Software Engineering, 09/15/2015, Vol.10(1), pp.42-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09735151 ; E-ISSN: 22307168 ; DOI: http://dx.doi.org/10.26634/jse.10.1.3679

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...