skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intrafamilial Transmission of Hepatitis C Virus Infection

Minola, Eliseo ; Baldo, Vincenzo ; Baldovin, Tatjana ; Trivello, Renzo ; Floreani, Annarosa

European Journal of Epidemiology, 2006, Vol.21(4), pp.293-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0393-2990 ; E-ISSN: 1573-7284 ; DOI: 10.1007/s10654-006-0016-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supervised contact visits: Results from a study of women in drug treatment with children in care

Taplin, Stephanie ; Mattick, Richard P

Children and Youth Services Review, April 2014, Vol.39, pp.65-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-7409 ; E-ISSN: 1873-7765 ; DOI: 10.1016/j.childyouth.2014.01.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Family Contact and the Management of Medication Non-adherence in Schizophrenia

Wilk, Joshua ; West, Joyce ; Marcus, Steven ; Countis, Lisa ; Regier, Darrel ; Olfson, Mark

Community Mental Health Journal, 2008, Vol.44(5), pp.377-380 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-3853 ; E-ISSN: 1573-2789 ; DOI: 10.1007/s10597-008-9139-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Home visits: a reflection on family contact in a specialist forensic intellectual disability service

Cheshire, Lucinda ; Chester, Verity ; Graham, Alex ; Grace, Jackie ; Alexander, Regi T

Advances in Mental Health and Intellectual Disabilities, 06 July 2015, Vol.9(4), pp.186-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2044-1282 ; E-ISSN: 2044-1290 ; DOI: 10.1108/AMHID-02-2015-0010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of deinstitutionalization on family contact

Spreat, Scott ; Conroy, James W

Research in Developmental Disabilities, May 2002, Vol.23(3), pp.202-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4222 ; E-ISSN: 1873-3379 ; DOI: 10.1016/S0891-4222(02)00098-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social mobility, geographical proximity and intergenerational family contact in Sweden

Fors, Stefan ; Lennartsson, Carin

Ageing and Society, 2008, Vol.28(2), pp.253-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0144-686X ; E-ISSN: 1469-1779 ; DOI: 10.1017/S0144686X07006617

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divorce and family relations in later life

Millward, Christine

Family Matters, No. 48, Spring/ Summer 1997: 30-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1030-2646

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of family relationships on later life

Wolcott, Ilene

Family Matters, No. 48, Spring/ Summer 1997: 20-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1030-2646

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Une relation « dans l'intérêt de l'enfant » ? Le juge de la famille et les lieux d'accueil pour l'exercice du droit de visite

Sayn, Isabelle

Droit et Société, 1996, Vol.33(1), pp.329-340 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0769-3362 ; E-ISSN: 1969-6973 ; DOI: 10.3406/dreso.1996.1373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feeling of Well-being and Family Contacts in Community Elderly Residents.

岡本, 和士 ; Okamoto, Kazushi

日本老年医学会雑誌, 2000, Vol.37(2), pp.149-154

ISSN: 0300-9173 ; DOI: 10.3143/geriatrics.37.149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solidarity in the Welfare State, 1997; Solidarity in the Welfare State, 1997

Juul, Søren

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-2478

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Danish Omnibus Survey, April 1987; Danish Omnibus Survey, April 1987

Velfærd, SFI - Det Nationale Forskningscenter for

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-1348

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (2)
 2. 1997đến1999  (2)
 3. 2000đến2001  (1)
 4. 2002đến2006  (2)
 5. Sau 2006  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (8)
 2. Danish  (2)
 3. French  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lennartsson, Carin
 2. Chester, Verity
 3. Baldovin, Tatjana
 4. Trivello, Renzo
 5. Baldo, Vincenzo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...