skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma contribuição ao desenvolvimento da Economia Política Internacional do Brasil

Racy, Joaquim Carlos ; Moura Júnior, Álvaro Alves de ; Falsarella, Bruno ; Gonçalves, Laura

Nova Economia, 01 April 2015, Vol.25(1), pp.35-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1980-5381 ; DOI: 10.1590/0103-6351/1829

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Uma contribuição ao desenvolvimento da Economia Política Internacional do Brasil

Racy, Joaquim Carlos ; Moura Júnior, Álvaro Alves De ; Falsarella, Bruno ; Gonçalves, Laura

Nova Economia, 2015, Issue 1, pp.35-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0103-6351

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...