skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invariants of spectral curves and intersection theory of moduli spaces of complex curves

Eynard, B; Eynard, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 13, 2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A short overview of the "Topological recursion"

Eynard, B.

Arxiv ID: 1412.3286

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invariants of spectral curves and intersection theory of moduli spaces of complex curves

Eynard, B.

Arxiv ID: 1110.2949

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes about a combinatorial expression of the fundamental second kind differential on an algebraic curve

Eynard, B.

Arxiv ID: 1805.07247

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A short overview of the "Topological recursion"

Eynard, B; Eynard, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 12, 2014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersection numbers of spectral curves

Eynard, B; Eynard, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 9, 2011

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another algebraic variational principle for the spectral curve of matrix models

Eynard, B; Eynard, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 31, 2014

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intersection numbers of spectral curves

Eynard, B.

Communications in Number Theory and Physics (2014), Volume 8, Number 3

Arxiv ID: 1104.0176

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes about a combinatorial expression of the fundamental second kind differential on an algebraic curve

Eynard, B; Eynard, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 28, 2018

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another algebraic variational principle for the spectral curve of matrix models

Eynard, B.

Arxiv ID: 1407.8324

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of Open Gromov–Witten Invariants for Toric Calabi–Yau 3-Folds by Topological Recursion, a Proof of the BKMP Conjecture

Eynard, B. ; Orantin, N.

Communications in Mathematical Physics, 2015, Vol.337(2), pp.483-567 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-3616 ; E-ISSN: 1432-0916 ; DOI: 10.1007/s00220-015-2361-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the x-y symmetry of the F_g algebraic invariants

Eynard, B. ; Orantin, N.

Arxiv ID: 1311.4993

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enumeration of maps with self avoiding loops and the O(n) model on random lattices of all topologies

Borot, G ; Eynard, B; Eynard, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 1, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1088/1742-5468/2011/01/P01010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

About the x-y symmetry of the F_g algebraic invariants

Eynard, B ; Orantin, N; Orantin, N (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 26, 2013

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror of the refined topological vertex from a matrix model

Eynard, B ; Kozcaz, C; Kozcaz, C (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 26, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirror of the refined topological vertex from a matrix model

Eynard, B. ; Kozcaz, C.

Arxiv ID: 1107.5181

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Topological expansion of the β -ensemble model and quantum algebraic geometry in the sectorwise approach

Chekhov, L. ; Eynard, B. ; Marchal, O.

Theoretical and Mathematical Physics, 2011, Vol.166(2), pp.141-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-5779 ; E-ISSN: 1573-9333 ; DOI: 10.1007/s11232-011-0012-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loop equations and topological recursion for the arbitrary-[beta] two-matrix model.(Report)

Bergere, M. ; Eynard, B. ; Marchal, O. ; Prats - Ferrer, A.

Journal of High Energy Physics, March, 2012, Vol.2012(3), p.1(79) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1029-8479

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loop equations and topological recursion for the arbitrary- β two-matrix model

Bergère, M. ; Eynard, B. ; Marchal, O. ; Prats-Ferrer, A.

Journal of High Energy Physics, 2012, Vol.2012(3), pp.1-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1029-8479 ; DOI: 10.1007/JHEP03(2012)098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermionic Approach to Weighted Hurwitz Numbers and Topological Recursion

Alexandrov, A. ; Chapuy, G. ; Eynard, B. ; Harnad, J.

Communications in Mathematical Physics, 2018, Vol.360(2), pp.777-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-3616 ; E-ISSN: 1432-0916 ; DOI: 10.1007/s00220-017-3065-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 82  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (39)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (10)
 2. 1998đến2002  (14)
 3. 2003đến2007  (15)
 4. 2008đến2013  (24)
 5. Sau 2013  (19)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (66)
 2. Russian  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eynard, B
 2. B. Eynard
 3. Eynard, Bertrand
 4. Harnad, J
 5. Eynard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...