skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowerment : a multi-level process

Eylon, Dafna

DOI: 10.14288/1.0086435

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of New Paradigm Values, Thinkers, and Business: Initial Frameworks for a Changing Business Worldview

Giacalone, Robert A ; Eylon, Dafna

American Behavioral Scientist, May 2000, Vol.43(8), pp.1217-1230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027640021955838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The demise of leadership: Positivity and negativity biases in evaluations of dead leaders

Allison, Scott T ; Eylon, Dafna ; Beggan, James K ; Bachelder, Jennifer

The Leadership Quarterly, 2009, Vol.20(2), pp.115-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1048-9843 ; E-ISSN: 1873-3409 ; DOI: 10.1016/j.leaqua.2009.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: The Road to a New Management Paradigm

Eylon, Dafna ; Giacalone, Robert A

American Behavioral Scientist, May 2000, Vol.43(8), pp.1215-1216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027640021955829

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond contractual interpretation: bias in arbitrators' case perceptions and award recommendations

Eylon, Dafna ; Giacalone, Robert A. ; Pollard, Hinda Greyser

Journal of Organizational Behavior, August 2000, Vol.21(5), pp.513-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/1099-1379(200008)21:5<513::AID-JOB32>3.0.CO;2-T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond contractual interpretation: bias in arbitrators' case perceptions and award recommendations

Eylon, Dafna ; Giacalone, Robert A. ; Pollard, Hinda Greyser

Journal of Organizational Behavior, August, 2000, Vol.21(5), p.513(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrating Past Traditions of Participation and Inclusion: Historical Perspectives on Workplace Empowerment

Prasad, Pushkala ; Eylon, Dafna

The Journal of Applied Behavioral Science, March 2001, Vol.37(1), pp.5-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8863 ; E-ISSN: 1552-6879 ; DOI: 10.1177/0021886301371001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring empowerment cross-cultural differences along the power distance dimension

Eylon, Dafna ; Au, Kevin Y

International Journal of Intercultural Relations, 1999, Vol.23(3), pp.373-385 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-1767 ; E-ISSN: 1873-7552 ; DOI: 10.1016/S0147-1767(99)00002-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding empowerment and resolving its paradox Lessons from Mary Parker Follett

Eylon, Dafna

Journal of Management History, 1998, Vol.4(1), p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-1348 ; E-ISSN: 1758-7751 ; DOI: 10.1108/13552529810203905

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến1998  (1)
 3. 1999đến1999  (1)
 4. 2000đến2001  (5)
 5. Sau 2001  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (8)
 2. Khác  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eylon, Dafna
 2. Eylon, D.
 3. Giacalone, Robert A
 4. Giacalone, R
 5. Pollard, Hinda Greyser

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...