skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 749.130  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1556382: Experimental Crystal Structure Determination

Braun, Doris E. ; Lingireddy, Sreenivas R. ; Beidelschies, Mark D. ; Guo, Rui ; Müller, Peter ; Price, Sarah L. ; Reutzel-Edens, Susan M.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1p7jwb ; Related DOI: 10.1021/acs.cgd.7b00842

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1554755: Experimental Crystal Structure Determination

Loret, Bastien ; Forget, Anne ; Moussy, Jean-Baptiste ; Poissonnet, Sylvie ; Bonnaillie, Patrick ; Collin, Gaston ; Thuéry, Pierre ; Sacuto, Alain ; Colson, Dorothée

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1p5vd3 ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b01372

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1450451: Experimental Crystal Structure Determination

Hathwar, V.R. ; Stingaciu, M. ; Richter, B. ; Overgaard, J. ; Iversen, B.B.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1kp9r9 ; Related DOI: 10.1107/S2052520616019235

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1511397: Experimental Crystal Structure Determination

Mohamed, Hany M. ; Amr, Abd El-Galil E. ; El-Agrody, Ahmed M. ; Al-Omar, Mohamed A. ; Ghabbour, Hazem A.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1mqqrt ; Related DOI: 10.1515/ncrs-2016-0339

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1548479: Experimental Crystal Structure Determination

Mikami, Satoshi ; Nakamura, Shinji ; Ashizawa, Tomoko ; Nomura, Izumi ; Kawasaki, Masanori ; Sasaki, Shigekazu ; Oki, Hideyuki ; Kokubo, Hironori ; Hoffman, Isaac D. ; Zou, Hua ; Uchiyama, Noriko ; Nakashima, Kosuke ; Kamiguchi, Naomi ; Imada, Haruka ; Suzuki, Noriko ; Iwashita, Hiroki ; Taniguchi, Takahiko

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1nz9yw ; Related DOI: 10.1021/acs.jmedchem.7b00807

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1499002: Experimental Crystal Structure Determination

Ramírez-Milanés, Eric G. ; Martínez-Martínez, Francisco J. ; Magaña-Vergara, Nancy E. ; Rojas-Lima, Susana ; Avendaño-Jiménez, Yareth A. ; García-Báez, Efrén V. ; Morín-Sánchez, Luis M. ; Padilla-Martínez, Itzia I.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1m9txn ; Related DOI: 10.1021/acs.cgd.7b00041

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 928152: Experimental Crystal Structure Determination

Tosatti, Paolo ; Pfaltz, Andreas

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc104tdc ; Related DOI: 10.1002/anie.201701409

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1816524: Experimental Crystal Structure Determination

Jie, Xiaoming ; Shang, Yaping ; Chen, Zhe-Ning ; Zhang, Xiaofeng ; Zhuang, Wei ; Su, Weiping

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1YZ7KQ ; Related DOI: 10.1038/s41467-018-07534-x

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1866730: Experimental Crystal Structure Determination

He, Yiyi ; Yuan, Chengsha ; Jiang, Zeqi ; Shuai, Li ; Xiao, Qing

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC20NH39 ; Related DOI: 10.1021/acs.orglett.8b03653

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1536819: Experimental Crystal Structure Determination

Kumar, Dharmendra ; Prakasham, A P ; Das, Sharmistha ; Datta, Anindya ; Ghosh, Prasenjit

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1nl5t7 ; Related DOI: 10.1021/acsomega.7b02090

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1404159: Experimental Crystal Structure Determination

Tao, Ye ; Li, You ; Yao, Peng-Fei ; Li, Hai-Ye ; Huang, Fu-Ping ; Bian, He-Dong

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1j44g8 ; Related DOI: 10.14102/j.cnki.0254-5861.2011-1284

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1558809: Experimental Crystal Structure Determination

Guo, Xiang-Guang ; Zhang, Zai-Yong ; Qiu, Sen ; Su, Xiang ; Wang, Ya-Bing ; Sun, Xiaoqi

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1pb258 ; Related DOI: 10.1002/chem.201703126

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1822491: Experimental Crystal Structure Determination

Bian, Lifang ; Shi, Huifang ; Wang, Xuan ; Ling, Kun ; Ma, Huili ; Li, Mengping ; Cheng, Zhichao ; Ma, Chaoqun ; Cai, Suzhi ; Wu, Qi ; Gan, Nan ; Xu, Xiangfei ; An, Zhongfu ; Huang, Wei

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC1Z5G1N ; Related DOI: 10.1021/jacs.8b03867

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1587904: Experimental Crystal Structure Determination

dechun, zhang

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1q9bq2

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1529761: Experimental Crystal Structure Determination

Sharpe, Helen R. ; Geer, Ana M. ; Lewis, William ; Blake, Alexander J. ; Kays, Deborah L.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1nbv4z ; Related DOI: 10.1002/anie.201701051

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1544700: Experimental Crystal Structure Determination

Tran, T. Thao ; Panella, Jessica R. ; Chamorro, Juan R. ; Morey, Jennifer R. ; McQueen, Tyrel M.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1nvd1y ; Related DOI: 10.1039/C7MH00239D

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1581487: Experimental Crystal Structure Determination

Hu, Chuanjiang ; Noll, Bruce C. ; Schulz, Charles E. ; Scheidt, W. Robert

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1q2nq5 ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b02744

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1513101: Experimental Crystal Structure Determination

Kundu, Subrata ; Kim, William Y. ; Bertke, Jeffery A. ; Warren, Timothy H.

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1mshqm ; Related DOI: 10.1021/jacs.6b11332

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1869720: Experimental Crystal Structure Determination

Cheng, Bin

DOI: 10.5517/CCDC.CSD.CC20RLKY ; Related DOI: 10.1038/s42005-018-0075-7

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 1540564: Experimental Crystal Structure Determination

Wong, Ho-Yin ; Lo, Wai-Sum ; Chan, Wesley Ting Kwok ; Law, Ga-Lai

DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc1nq2m2 ; Related DOI: 10.1021/acs.inorgchem.7b00273

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 749.130  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1971  (20)
 2. 1971đến1983  (25)
 3. 1984đến1995  (630)
 4. 1996đến2008  (243.090)
 5. Sau 2008  (505.365)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clegg, W.
 2. Fronczek, Frank R.
 3. Skelton, Brian W.
 4. Daniliuc, Constantin G.
 5. Katrusiak, Andrzej

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...