skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Research in systems analysis and design: models and methods 4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdansk, Poland, September 29, 2011 ; revised selected papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research in systems analysis and design: models and methods 4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdansk, Poland, September 29, 2011 ; revised selected papers

Eurosymposium On Systems Analysis And Design;; Wrycza, Stanisław ; Eurosymposium On Systems Analysis And Design ; Sigsand/Plais Eurosymposium

ISBN: 9783642256752 ; ISBN: 3642256759 ; E-ISBN: 9783642256769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Information systems: development, learning, security 6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Poland, September 26, 2013 ; proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information systems: development, learning, security 6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Poland, September 26, 2013 ; proceedings

van Der Aalst, Wil ;Mylopoulos, John ;Rosemann, Michael;; Wrycza, Stanisław ; Eurosymposium On Systems Analysis And Design ; Sigsand/Plais Eurosymposium

ISBN: 9783642408540 ; ISBN: 3642408540 ; E-ISBN: 9783642408557

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Enterprise, business-process and information systems modeling 13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25 - 26, 2012 ; proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise, business-process and information systems modeling 13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25 - 26, 2012 ; proceedings

Aalst, Wil van Der ;Mylopoulos, John ;Rosemann, Michael ;Nurcan, Selmin ;Proper, Erik ;Schmidt, Rainer ;Soffer, Pnina ;Wrycza, Stanislaw;; Bider, Ilia ; Bpmds ; Emmsad ; Eurosymposium On Systems Analysis And Design ; International Conference On Business Process Modeling, Development And Support ; Bpmds ; International Conference On Exploring Modeling Methods In Systems Analysis And Design ; Emmsad ; Eurosymposium

ISBN: 3642310710 ; ISBN: 9783642310713 ; E-ISBN: 9783642310720

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...