skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Den europæiske samfundsundersøgelse: 5. runde, 2010; European Social Survey: Round 5, 2010

European Social Survey, Central Co-ordinating Team

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-25808

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Den europæiske samfundsundersøgelse: 4. runde, 2008-09; European Social Survey (ESS): Round 4, 2008-09

European Social Survey, Central Co-ordinating Team

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-22005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Den europæiske samfundsundersøgelse: 3. runde, 2006-2007; The European Social Survey: 3'rd round, 2006-2007

European Social Survey, Central Co-ordinating Team

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-21623

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Den europæiske samfundsundersøgelse: 1. runde, 2002-2003; The European Social Survey: 1'st round, 2002-2003

European Social Survey, Central Co-ordinating Team

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-14954

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Den europæiske samfundsundersøgelse, 2. runde, 2004-2005; The European Social Survey: 2'nd round, 2004-2005

European Social Survey, Central Co-ordinating Team

DOI: 10.5279/DK-SA-DDA-18752

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...