skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Conseil européen - Conseil de l'Union européenne
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conseil européen - Conseil de l'Union européenne

European Council ; Council of the European Union

ISBN: 978-92-824-2521-3 ; DOI: 10.2860/40921

Toàn văn sẵn có

2
European Council - Council of the European Union
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Council - Council of the European Union

European Council ; Council of the European Union

ISBN: 978-92-824-2520-6 ; DOI: 10.2860/41942

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principis deontològics dels professionals de la informació i la documentació : el codi de l'European Council of Information Association (ECIA)

European Council of Information Associations

BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació, 01 December 2001, Issue 7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1575-5886 ; E-ISSN: 1575-5886

Toàn văn sẵn có

4
CSDP Newsletter : EU Common Security and Defense Policy.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSDP Newsletter : EU Common Security and Defense Policy.

European Council ; General Secretariat of the Council of the European Communities

ISSN: 1831-9335

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards the integration of refugees in Europe

European Council on Refugees and Exiles

Forced Migration Review, 01 May 2005, Issue 23, pp.20-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-9819

Toàn văn sẵn có

6
CSDP Newsletter : EU Common Security and Defense Policy.
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSDP Newsletter : EU Common Security and Defense Policy.

European Council ; General Secretariat of the Council of the European Communities

ISSN: 1831-9335

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principis deontològics dels professionals de la informació i la documentació: el codi de l'European Council of Information Associations (ECIA)

European Council Of Information Associations; Rodríguez Parada, Concepción

BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 2001, desembre, núm. 7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1575-5886

Toàn văn sẵn có

8
BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.

European Council

ISBN: 92-824-1803-0

Toàn văn sẵn có

9
LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.

European Council

ISBN: 92-824-1950-0

Toàn văn sẵn có

10
VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).

European Council

ISBN: 92-824-1894-4

Toàn văn sẵn có

11
BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.

European Council

ISBN: 92-824-1800-6

Toàn văn sẵn có

12
BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.

European Council

ISBN: 92-824-1802-2

Toàn văn sẵn có

13
VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).

European Council

ISBN: 92-824-1897-9

Toàn văn sẵn có

14
LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.

European Council

ISBN: 92-824-1940-0

Toàn văn sẵn có

15
LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.

European Council

ISBN: 92-824-1944-4

Toàn văn sẵn có

16
VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).

European Council

ISBN: 92-824-1899-5

Toàn văn sẵn có

17
VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).

European Council

ISBN: 92-824-1893-6

Toàn văn sẵn có

18
VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

VADE-MECUM CONSEIL USAGE FONCTIONNAIRES (2EME EDITION).

European Council

ISBN: 92-824-1901-0

Toàn văn sẵn có

19
LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

LES PROGRES DE L'UNION EUROPEENNE - RAPPORTS ANNUELS 1995-1999.

European Council

ISBN: 92-824-1946-6

Toàn văn sẵn có

20
BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BROCHURE DE PRESENTATION DU CONSEIL.

European Council

ISBN: 92-824-1796-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.258  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (90)
 2. 1972đến1979  (115)
 3. 1980đến1987  (417)
 4. 1988đến1996  (539)
 5. Sau 1996  (94)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (188)
 2. German  (168)
 3. Italian  (167)
 4. Dutch  (166)
 5. English  (165)
 6. Danish  (144)
 7. Greek  (118)
 8. Spanish  (75)
 9. Portuguese  (73)
 10. Finnish  (51)
 11. Swedish  (4)
 12. Catalan  (4)
 13. Irish  (3)
 14. Arabic  (2)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. K - Law.  (2)
 2. J - Political science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...