skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 719  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Participation of Jordan in the work of EASO and participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Participation of Jordan in the work of EASO and participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex.

European Asylum Support Office

ISBN: [978-92-9243-488-5] ; DOI: 10.2847/795612

Toàn văn sẵn có

2
How can I be transferred/relocated in a safe and legal way to Europe? : the EU relocation programme.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How can I be transferred/relocated in a safe and legal way to Europe? : the EU relocation programme.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-982-8 ; DOI: 10.2847/176305

Toàn văn sẵn có

3
EASO vienotais plānošanas dokuments daudzgadu programma 2017.–2019. gadam, 2017. gada darba programma.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO vienotais plānošanas dokuments daudzgadu programma 2017.–2019. gadam, 2017. gada darba programma.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-299-9 ; DOI: 10.2847/5558

Toàn văn sẵn có

4
EASO Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού : Πολυετής προγραμματισμός 2017–2019, Πρόγραμμα εργασίας 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO Ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού : Πολυετής προγραμματισμός 2017–2019, Πρόγραμμα εργασίας 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-314-9 ; DOI: 10.2847/84515

Toàn văn sẵn có

5
EASO quality assurance tool : examining the application for international protection. Personal interview. First-instance decision.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO quality assurance tool : examining the application for international protection. Personal interview. First-instance decision.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-762-8 ; DOI: 10.2847/206580

Toàn văn sẵn có

6
EASO documento único de programación : programa plurianual 2017–2019, programa de trabajo para 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO documento único de programación : programa plurianual 2017–2019, programa de trabajo para 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-301-9 ; DOI: 10.2847/341846

Toàn văn sẵn có

7
EASO enkelvoudig programmeringsdocument meerjarige programmering 2017-2019, werkprogramma 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO enkelvoudig programmeringsdocument meerjarige programmering 2017-2019, werkprogramma 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-311-8 ; DOI: 10.2847/1080

Toàn văn sẵn có

8
ЕАSO Единен програмен документ : Многогодишно програмиране за периода 2017—2019 г., Работна програма за 2017 г..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ЕАSO Единен програмен документ : Многогодишно програмиране за периода 2017—2019 г., Работна програма за 2017 г..

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-324-8 ; DOI: 10.2847/840938

Toàn văn sẵn có

9
How can I be transferred/relocated in a safe and legal way to Europe? the EU relocation programme.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How can I be transferred/relocated in a safe and legal way to Europe? the EU relocation programme.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-979-8 ; DOI: 10.2847/757236

Toàn văn sẵn có

10
EASO bendrasis programavimo dokumentas 2017–2019 m. daugiameti s programavimas, 2017 m. darbo programa.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO bendrasis programavimo dokumentas 2017–2019 m. daugiameti s programavimas, 2017 m. darbo programa.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-318-7 ; DOI: 10.2847/00599

Toàn văn sẵn có

11
EASO jedinstveni programski dokument išegodišnji program 2017.–2019., program rada za 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO jedinstveni programski dokument išegodišnji program 2017.–2019., program rada za 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-300-2 ; DOI: 10.2847/6237

Toàn văn sẵn có

12
Çawa ez dikarim bi şêweyek ewleh û zagonî ji Ewropa re bême veguhestin/bicih bûn? : bernameya veguhestina YE.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Çawa ez dikarim bi şêweyek ewleh û zagonî ji Ewropa re bême veguhestin/bicih bûn? : bernameya veguhestina YE.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-985-9 ; DOI: 10.2847/80924

Toàn văn sẵn có

13
EASO jednotný programový dokument : viacročné programovanie na roky 2017 – 2019, pracovný program na rok 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO jednotný programový dokument : viacročné programovanie na roky 2017 – 2019, pracovný program na rok 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-323-1 ; DOI: 10.2847/41625

Toàn văn sẵn có

14
EASO jednotný programový dokument viacročné programovanie na roky 2017 – 2019, pracovný program na rok 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO jednotný programový dokument viacročné programovanie na roky 2017 – 2019, pracovný program na rok 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-295-1 ; DOI: 10.2847/025851

Toàn văn sẵn có

15
EASO documento único de programación programa plurianual 2017–2019, programa de trabajo para 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO documento único de programación programa plurianual 2017–2019, programa de trabajo para 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-306-4 ; DOI: 10.2847/467539

Toàn văn sẵn có

16
Tugiameti ühtne programmitöö dokument : mitme aasta programmitöö 2017–2019, 2017. aasta töökava.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tugiameti ühtne programmitöö dokument : mitme aasta programmitöö 2017–2019, 2017. aasta töökava.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-328-6 ; DOI: 10.2847/273933

Toàn văn sẵn có

17
EASO documento unico di programmazione programmazione pluriennale 2017-2019, programma di lavoro 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASO documento unico di programmazione programmazione pluriennale 2017-2019, programma di lavoro 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-495-5 ; DOI: 10.2847/967133

Toàn văn sẵn có

18
Jednotný programový dokument úřadu EASO : víceleté plánování na období 2017–2019, pracovní program na rok 2017.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jednotný programový dokument úřadu EASO : víceleté plánování na období 2017–2019, pracovní program na rok 2017.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-302-6 ; DOI: 10.2847/429360

Toàn văn sẵn có

19
كيف يمكن نقلى/إعادة توطينى بطريقة آمنة و قانونية إلى أوروبا ؟​​ : برنامج الإتحاد الأوروبى لإعادة التوطين.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

كيف يمكن نقلى/إعادة توطينى بطريقة آمنة و قانونية إلى أوروبا ؟​​ : برنامج الإتحاد الأوروبى لإعادة التوطين.

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9243-984-2 ; DOI: 10.2847/324483

Toàn văn sẵn có

20
ЕАSO Единен програмен документ Многогодишно програмиране за периода 2017—2019 г., Работна програма за 2017 г..
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ЕАSO Единен програмен документ Многогодишно програмиране за периода 2017—2019 г., Работна програма за 2017 г..

European Asylum Support Office

ISBN: 978-92-9494-294-4 ; DOI: 10.2847/22561

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 719  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (25)
 2. 2014đến2014  (76)
 3. 2015đến2015  (67)
 4. 2016đến2017  (420)
 5. Sau 2017  (131)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (716)
 2. Tạp chí  (2)
 3. Tài nguyên văn bản  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (95)
 2. German  (31)
 3. Greek  (30)
 4. French  (29)
 5. Italian  (28)
 6. Spanish  (28)
 7. Romanian  (27)
 8. Slovak  (26)
 9. Lithuanian  (26)
 10. Hungarian  (26)
 11. Czech  (26)
 12. Latvian  (26)
 13. Polish  (26)
 14. Estonian  (26)
 15. Dutch  (26)
 16. Bulgarian  (26)
 17. Croatian  (26)
 18. Slovenian  (26)
 19. Maltese  (24)
 20. Portuguese  (21)
 21. Finnish  (21)
 22. Danish  (21)
 23. Arabic  (13)
 24. Norwegian  (4)
 25. Persian  (2)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...