skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A reconfiguração da temporalidade da rádio na era da Internet

Ana Reis

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactivity on TVI and SIC news websites: public participation and editorial criteria

Helena Lima ; Ana Reis

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactivity on TVI and SIC news websites: public participation and editorial criteria

Helena Lima ; Ana Reis

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O áudio nas notícias das ciber-rádios: do hipertexto ao hiper-áudio?

Ana Reis

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avaliação de interfaces web de sítios noticiosos

Fernanda Pinto ; Paula Oliveira ; André Almeida ; Bruno Giesteira ; Sérgio Sobral Nunes

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interface Evaluation of Portuguese and International News Websites

Sérgio Nunes ; André Almeida ; Bruno Giesteira ; Fernanda Pinto ; Paula Oliveira

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. Portuguese  (4)
  2. English  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...