skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of Elements Leachability from Sarcheshmeh Porphyry Copper Mine Tailings: Application of Toxicity Characteristic Leaching Procedure

Khorasanipour, Mehdi ; Eslami, Afsar

Environmental Processes, 2014, Vol.1(4), pp.387-403

ISSN: 2198-7491 ; E-ISSN: 2198-7505 ; DOI: 10.1007/s40710-014-0028-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Khorasanipour, Mehdi
  2. Eslami, A.
  3. Eslami, Afsar
  4. Khorasanipour, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...