skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of supply chain problems

García-Cáceres, Rafael Guillermo ; Escobar, John Wilmer

DYNA, 01 September 2016, Vol.83(198), pp.68-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; DOI: 10.15446/dyna.v83n198.44532

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Un algoritmo para el problema de ruteo de vehículos con entregas divididas y ventanas de tiempo (SDVRPTW) aplicado a las actividades de distribución de PYMEs del comercio al por menor

Sepúlveda, Juan ; Escobar, John Wilmer ; Adarme-Jaimes, Wilson

DYNA, 01 October 2014, Vol.81(187), pp.223-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-7353 ; DOI: 10.15446/dyna.v81n186.46104

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Comparative analysis of granular neighborhoods in a Tabu Search for the vehicle routing problem with heterogeneous fleet and variable costs (HFVRP)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative analysis of granular neighborhoods in a Tabu Search for the vehicle routing problem with heterogeneous fleet and variable costs (HFVRP)

Escobar, John Wilmer ; Adarme-Jaimes, Wilson ; Clavijo-Buriticá, Nicolás

Revista Facultad de Ingeniería, 09/05/2017, Vol.26(46) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-1129 ; E-ISSN: 2357-5328 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19053/01211129.v26.n46.2017.7321

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Escobar, John Wilmer
  2. Adarme Jaimes, Wilson
  3. John Wilmer Escobar
  4. Escobar, J.W.
  5. Rafael Guillermo García-Cáceres

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...