skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40.103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngữ pháp tiếng Anh

Vũ Thanh Phương; Bùi Phụng Hiệu đính; Bùi Ý

H. : ĐHQGHN, 2008 - (425 VU-P 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 9

Nguyễn Đăng Bình; Nguyễn Thị Chi Người chủ biên; Trịnh Mai Hoa

H. : ĐHQGHN, 2002

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 7

Nguyễn Thị Chi Người chủ biên; Trần Thu Nga Người chủ biên; Trần Thị Ngọc Oanh Người Chủ biên

H. : ĐHQG, 2002 - (428.0076 ONT(7) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ôn tập và kiểm tra tiếng Anh. Quyển 10

Nguyễn Hữu Cương; Nguyễn Thị Chi Chủ biên; Trịnh Mai Hoa

H. : ĐHQGHN., 2002 - (428.0076 ONT(10) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weather and Climate

Jakobson A.P.

Leningrat : [Knxb], 1962 - (420 JAK 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> unvexed isles

Leningrat : Prosveshchenie , 1976 - (420.7 UNV 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two comedies : Volpone or the fox and bartholomen fair

Jonson B.

M. : Higher chool, 1978 - (428.4 JON 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Learner strategies and language learning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learner strategies and language learning

Nguyen, Thi Thu Ha

Nguyen, T. T. H. (2008). Learner strategies and language learning. VNU Journal of Science, Foreign Languages 24, pp. 240-245; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6429

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Webster's third new international dictionary

Gove P.B

Spr. : Mer. Web.,INC , 1986 - (423 WEB 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
The careful writer : a modern guide to English usage
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The careful writer : a modern guide to English usage

Bernstein Theodore Menline

New York : Atheneum 1993 - (428.2 BER 1993) - ISBN0684826321

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Target FCE : Teacher's book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Target FCE : Teacher's book

Dignen Sheila; Maguire Gabby

Oxford : Richmond , 2010 - (428.2 DIG 2010) - ISBN9788466802628

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Concise Oxford English dictionary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise Oxford English dictionary

Soanes Catherine; Stevenson Angus

Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2008. - (423 CON 2008) - ISBN9780199548415

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infinitives and gerunds in recent English studies on non finite complements with data from large corpora

Rudanko Martti Juhani

Palgrave Macmillan; 2017 - (428.2 RUD 2017)

Truy cập trực tuyến

14
ABC pronunciary American English pronunciation dictionary.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ABC pronunciary American English pronunciation dictionary.

Vocalis Ltd.

[Waterbury, Conn.] : Vocalis Ltd., c2001. - (PE1112.7) - ISBN097099480X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Idioms organizer : organised by metaphor, topic and key word / John Wright

Wright John

Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2009 - (422 WRI 2009)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Using translation methods and procedures in teaching English-Vietnamese translation for students of Lang Son College of Education = &#7912;ng d&#7909;ng ph&#432;&#417;ng ph&#225;p v&#224; th&#7911; thu&#7853;t d&#7883;ch v&#224; d&#7841;y d&#7883;ch Anh-Vi&#7879;t cho sinh vi&#234;n tr&#432;&#7901;ng Cao &#273;&#7859;ng S&#432; ph&#7841;m L&#7841;ng S&#417;n. M.A
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using translation methods and procedures in teaching English-Vietnamese translation for students of Lang Son College of Education = Ứng dụng phương pháp và thủ thuật dịch và dạy dịch Anh-Việt cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. M.A

Hoàng, Thị Hương Giang; Lê, Hùng Tiến; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Hoang, T. H. G. (2018). Using translation methods and procedures in teaching English-Vietnamese translation for students of Lang Son College of Education. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 82202001; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65033; 428.02 HO-G 2018 / 04051001491

Truy cập trực tuyến

17
Using Group Work activities to enhance English speaking skill for grade-5 students at a primary school in Nam Dinh = S&#7917; d&#7909;ng ho&#7841;t &#273;&#7897;ng nh&#243;m &#273;&#7875; n&#226;ng cao k&#7929; n&#259;ng n&#243;i Ti&#7871;ng Anh cho h&#7885;c sinh l&#7899;p 5 t&#7841;i m&#7897;t tr&#432;&#7901;ng ti&#7875;u h&#7885;c &#7903; Nam &#272;&#7883;nh. M.A Thesis Ling
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using Group Work activities to enhance English speaking skill for grade-5 students at a primary school in Nam Dinh = Sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 tại một trường tiểu học ở Nam Định. M.A Thesis Ling

Vũ, Thị Thanh Huyền; Trần, Thị Thu Hiền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65040; 428.3 VU-H 2018 / 04051001498

Truy cập trực tuyến

18
The effects of using authentic videos on IELTS students&#8217; listening performance at an English center in Ha Noi = &#7842;nh h&#432;&#7903;ng c&#7911;a vi&#7879;c s&#7917; d&#7909;ng video &#273;&#7871;n kh&#7843; n&#259;ng nghe hi&#7875;u c&#7911;a h&#7885;c sinh theo h&#7885;c kh&#243;a IELTS t&#7841;i m&#7897;t trung t&#226;m ti&#7871;ng Anh &#7903; H&#224; N&#7897;i. M.A T
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of using authentic videos on IELTS students’ listening performance at an English center in Ha Noi = Ảnh hưởng của việc sử dụng video đến khả năng nghe hiểu của học sinh theo học khóa IELTS tại một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. M.A T

Nguyễn, Mỹ Linh; Hoàng, Văn Vân

Nguyễn, M. L. (2018). The effects of using authentic videos on IELTS students’ listening performance at an English center in Ha Noi. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65037; 428.3 NG-L 2018 / 04051001495

Truy cập trực tuyến

19
Vietnamese teachers&#8217; practices of code-switching in their teaching to young learners in a private English center in Hanoi = Th&#7921;c ti&#7877;n vi&#7879;c chuy&#7875;n ng&#7919; c&#7911;a gi&#225;o vi&#234;n Vi&#7879;t Nam trong d&#7841;y h&#7885;c t&#7841;i m&#7897;t trung t&#226;m Ti&#7871;ng Anh tr&#7867; em &#7903; H&#224; N&#7897;i. M.A Thesis L
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnamese teachers’ practices of code-switching in their teaching to young learners in a private English center in Hanoi = Thực tiễn việc chuyển ngữ của giáo viên Việt Nam trong dạy học tại một trung tâm Tiếng Anh trẻ em ở Hà Nội. M.A Thesis L

Đặng, Thị Quỳnh Giang; Lê, Văn Canh

Đặng, T. Q. G. (2018). Vietnamese teachers’ practices of code-switching in their teaching to young learners in a private English center in Hanoi. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65036; 428.1 ĐA-G 2018 / 04051001494

Truy cập trực tuyến

20
Language usage at lexical level in articles about malaysia airlines flight 370 in tabloid and broadsheet newspaper &#8211; critical discourse analysis = Ng&#244;n ng&#7919; s&#7917; d&#7909;ng &#7903; c&#7845;p &#273;&#7897; t&#7915; v&#7921;ng trong c&#225;c b&#224;i b&#225;o vi&#7871;t v&#7873; s&#7921; c&#7889; m&#225;y bay MH370 tr&#234;n b&#225;o l&#225; c&#7843;i v
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language usage at lexical level in articles about malaysia airlines flight 370 in tabloid and broadsheet newspaper – critical discourse analysis = Ngôn ngữ sử dụng ở cấp độ từ vựng trong các bài báo viết về sự cố máy bay MH370 trên báo lá cải v

Lê, Thị Ngọc Hà; Hà, Cẩm Tâm; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Lê, T. N. H. (2018). Language usage at lexical level in articles about malaysia airlines flight 370 in tabloid and broadsheet newspaper – critical discourse analysis. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65032; 428.2 LE-H 2017 / 04051001490

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 40.103  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.523)
 2. 1958đến1972  (674)
 3. 1973đến1987  (2.919)
 4. 1988đến2003  (6.258)
 5. Sau 2003  (27.571)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (35.142)
 2. Vietnamese  (346)
 3. French  (230)
 4. Spanish  (202)
 5. Portuguese  (200)
 6. German  (121)
 7. Russian  (65)
 8. Dutch  (61)
 9. Turkish  (30)
 10. Arabic  (25)
 11. Chinese  (22)
 12. Italian  (18)
 13. Korean  (18)
 14. Undetermined  (17)
 15. Malay  (17)
 16. Japanese  (14)
 17. Czech  (12)
 18. Greek  (9)
 19. Persian  (9)
 20. Lithuanian  (8)
 21. Danish  (8)
 22. Polish  (6)
 23. Romanian  (5)
 24. Ukrainian  (5)
 25. Slovenian  (4)
 26. Indonesian  (3)
 27. Thai  (2)
 28. Icelandic  (2)
 29. Serbo-Croatian  (2)
 30. Slovak  (1)
 31. Hungarian  (1)
 32. Macedonian  (1)
 33. Norwegian  (1)
 34. Bengali  (1)
 35. Tagalog  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...