skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Applications of in situ synchrotron XRD in hydrometallurgy: Literature review and investigation of chalcopyrite dissolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of in situ synchrotron XRD in hydrometallurgy: Literature review and investigation of chalcopyrite dissolution

Majuste, D. ; Ciminelli, V.S.T. ; Eng, P.J. ; Osseo-Asare, K.

Hydrometallurgy, 1/2013, Vol.131-132, C, pp.54-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304386X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hydromet.2012.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Enviromental surface and interface science at GSECARS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enviromental surface and interface science at GSECARS

Eng, P.J. ; Ghose, S.K. ; Trainor, T.P.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 8/2006, Vol.70(18), S, p.A161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.1388

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Stabilization of Metal Oxide-Water Interfaces

Mcbriarty, Me ; Von Rudorff, Gf ; Stubbs, Je ; Eng, Pj ; Blumberger, J ; Ross, Km

Journal of the American Chemical Society , 139 (7) pp. 2581-2584. (2017)

Toàn văn sẵn có

4
Interfacial X-ray oscillations during growth of Pd2Si on Si(111)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfacial X-ray oscillations during growth of Pd2Si on Si(111)

Robinson, I.K. ; Eng, P.J. ; Bennett, P.A. ; Devries, B.

Applied Surface Science, 1/1992, Vol.60-61, C, pp.498-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01694332 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0169-4332(92)90466-B

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Anharmonic thermal vibrations observed by surface X-ray diffraction for
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anharmonic thermal vibrations observed by surface X-ray diffraction for

Meyerheim, H.L. ; Moritz, W. ; Schulz, H. ; Eng, P.J. ; Robinson, I.K.

Surface Science, 7/1995, Vol.331-333, PB, pp.1422-1429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00396028 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(95)00199-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Higher order reconstructions of Pt(110) induced by impurities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher order reconstructions of Pt(110) induced by impurities

Robinson, I.K. ; Eng, P.J. ; Romainczyk, C. ; Kern, K.

Surface Science, 11/1996, Vol.367(1), pp.105-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00396028 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0039-6028(96)00860-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Structure of the iron-oxide–aqueous solution interface: Surface X-ray diffraction and density functional theory studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the iron-oxide–aqueous solution interface: Surface X-ray diffraction and density functional theory studies

Trainor, T.P. ; Eng, P.J. ; Chaka, A.M. ; Lo, C.S. ; Tanwar, K.S. ; Ghose, S. ; Petitto, S.C.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 8/2006, Vol.70(18), S, p.A655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.1221

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Coverage-dependent adsorption sites for K/Cu(001) and Cs/Cu(001) determined by surface X-ray diffraction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coverage-dependent adsorption sites for K/Cu(001) and Cs/Cu(001) determined by surface X-ray diffraction

Meyerheim, H.L. ; Wever, J. ; Jahns, V. ; Moritz, W. ; Eng, P.J. ; Robinson, I.K.

Surface Science, 3/1994, Vol.304(3), pp.267-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00396028 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0039-6028(94)91337-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Applications of synchrotron radiation to processes at environmental interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of synchrotron radiation to processes at environmental interfaces

Brown, G.E. ; Benzerara, K. ; Yoon, T.H. ; Ha, J. ; Cordova, C.D. ; Spormann, A.M. ; Tyliszczak, T. ; Tanwar, K.S. ; Trainor, T.P. ; Eng, P.J. ; Kendelewicz, T. ; Yamamoto, S. ; Bluhm, H. ; Ketteler, G. ; Salmeron, M. ; Nilsson, A.

Geochimica et Cosmochimica Acta, 8/2006, Vol.70(18), S, p.A69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00167037 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2006.06.242

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The structure of K- and Cs-monolayers on Cu(0 0 1): diffraction experiments far from the Bragg point
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The structure of K- and Cs-monolayers on Cu(0 0 1): diffraction experiments far from the Bragg point

Meyerheim, H.L. ; Wever, J. ; Jahns, V. ; Moritz, W. ; Eng, P.J. ; Robinson, I.K.

Physica B: Condensed Matter, 4/1994, Vol.198(1-3), pp.66-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09214526 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(94)90129-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1994  (2)
 3. 1995đến1995  (1)
 4. 1996đến2006  (4)
 5. Sau 2006  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eng, P.J
 2. Eng, Pj
 3. Robinson, I.K
 4. Trainor, T.P
 5. Meyerheim, H.L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...