skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barchan dune corridors: Field characterization and investigation of control parameters

Elbelrhiti, H. ; Andreotti, B. ; Claudin, P.

Journal of Geophysical Research: Earth Surface, June 2008, Vol.113(F2), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2007JF000767

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The song of the dunes as a self-synchronized instrument

Douady, S ; Manning, A ; Hersen, P ; Elbelrhiti, H ; Protiere, S ; Daerr, A ; Kabbachi, B; Kabbachi, B (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 28, 2006 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.97.018002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corridors of barchan dunes: stability and size selection

Hersen, P ; Andersen, K ; Elbelrhiti, H ; Andreotti, B ; Claudin, P ; Douady, S; Douady, S (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 31, 2003

E-ISSN: 2331-8422 ; DOI: 10.1103/PhysRevE.69.011304

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Elbelrhiti, H
  2. Douady, S.
  3. Claudin, P
  4. Andreotti, B
  5. Hersen, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...