skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving lifecycle query in integrated toolchains using linked data and MQTT-based data warehousing

Berezovskyi, Andrii ; El-Khoury, Jad ; Kacimi, Omar ; Loiret, Frédéric; Loiret, Frédéric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 9, 2018

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Duration of ischemia and treatment effects of pre- versus in-hospital ticagrelor in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: Insights from the ATLANTIC study

Bagai, Akshay ; Goodman, Shaun G ; Cantor, Warren J ; Vicaut, Eric ; Bolognese, Leonardo ; Cequier, Angel ; Chettibi, Mohamed ; Hammett, Christopher J ; Huber, Kurt ; Janzon, Magnus ; Lapostolle, Frédéric ; Lassen, Jens Flensted ; Merkely, Béla ; Storey, Robert F ; Ten Berg, Jurriën M ; Zeymer, Uwe

American Heart Journal, February 2018, Vol.196, pp.56-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/j.ahj.2017.10.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. El Khoury, Jad
  2. Chettibi, Mohamed
  3. Montalescot, Gilles
  4. Tsatsaris, Anne
  5. Cequier, Angel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...