skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Från tidskriftsstöd till tidskriftsdöd

Eklöf Amirell, Stefan

2013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Female Rule in the Indian Ocean World (1300-1900)

Eklöf Amirell, Stefan

Journal of World History, 2015, Vol.26(3), pp.443-489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1527-8050 ; ISSN: 1527-8050 ; DOI: 10.1353/jwh.2015.0023

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Redaktören har ordet

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift, 2014, Vol.134(3), pp.347-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anmälan av böcker utgivna 2011

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift (S), 2013, Vol.133(4), pp.759-766 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pirates and pearls: Jikiri and the challenge to maritime security and American sovereignty in the Sulu Archipelago, 1907–1909

Eklöf Amirell, Stefan

International Journal of Maritime History, 2017, Vol.29(1), pp.44-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0843-8714 ; ISSN: 0843-8714 ; DOI: 10.1177/0843871416678170

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Föreningen för vetenskaplig publicering

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift (S), 2014, Vol.134(4), pp.789-789 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Språk och kvalitet i historisk forskning

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift, 2013, Vol.133(3), pp.483-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anmälan av böcker utgivna 2009 och 2010

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift (S), 2012, Vol.132(4), pp.736-741 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monstren speglar vår egen förträfflighet

Eklöf Amirell, Stefan

Svenska dagbladet, 2016(2016-11-01)

ISSN: 1101-2412 ; ISSN: 1101-2412

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civilizing Pirates: Nineteenth Century British Ideas about Piracy, Race and Civilization in the Malay Archipelago

Eklöf Amirell, Stefan

HumaNetten, 2018(41), pp.25-45

DOI: 10.15626/hn.20184102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tjugoandra världshistorikerkongressen, Jinan, 23-29 augusti 2015

Amirell, Stefan ; Lindström, Peter ; Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift, 2016, Vol.136(1), pp.131-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fredens och barmhärtighetens budbärare? [The harbingers of peace and mercy?: Hugh Lenox Scott och den amerikanska arméns relationer med Oklahomas indianer under 1890-talet [Hugh Lenox Scott and US Army−Indian relations in Oklahoma in the 1890s

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift (S), 2019, Vol.139(3), pp.455-481 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brist på perspektiv i ämnet historia

Eklöf Amirell, Stefan

Svenska Dagbladet, 2014-10-06

ISSN: 1101-2412 ; ISSN: 1101-2412

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Return of Piracy: Decolonization and International Relations in a Maritime Border Region (the Sulu Sea), 1959–63

Eklöf Amirell, Stefan

Working papers in contemporary Asian studies, 2005(15)

Series ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISSN: 1652-4128 ; ISBN: 9197572640

Toàn văn sẵn có

15
Pirates of Empire: Colonisation and Maritime Violence in Southeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pirates of Empire: Colonisation and Maritime Violence in Southeast Asia

Eklöf Amirell, Stefan

ISBN: 9781108484213 ; ISBN: 9781108594516 ; DOI: 10.1017/9781108594516

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gunnela Björk, Margaret Thatcher:: en biografi

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift, 2013, Vol.133(3), pp.550-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Karin Tegenborg Falkdalen, Vasadöttrarna: (Lund: Historiska Media 2010). 317 s.

Eklöf Amirell, Stefan

Historisk Tidskrift (S), 2012, Vol.132(1), pp.157-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0345-469X ; ISSN: 0345-469X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (2)
 3. 2013đến2013  (4)
 4. 2014đến2015  (3)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Khác  (2)
 3. Bình xét khoa học  (2)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Swedish  (12)
 2. English  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...