skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Classroom and Empire - The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860-1917
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classroom and Empire - The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860-1917

Dowler, Wayne

ISBN: 9780773520998 ; E-ISBN: 9780773568723

Toàn văn sẵn có

2
Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860-1917
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860-1917

Dowler, Wayne

ISBN: 9780773568723 ; ISBN: 0773568727

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...