skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventory Uncertainty Quantification using TENDL Covariance Data in Fispact-II

Eastwood, J.W. ; Morgan, J.G. ; Sublet, J.-Ch.

Nuclear Data Sheets, 2015, Vol.123, p.84(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3752

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventory Uncertainty Quantification using TENDL Covariance Data in Fispact-II

Eastwood, J.W ; Morgan, J.G ; Sublet, J.-Ch

Nuclear Data Sheets, 15 January 2015, Vol.123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3752 ; E-ISSN: 1095-9904 ; DOI: 10.1016/J.NDS.2014.12.015

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inventory Uncertainty Quantification using TENDL Covariance Data in Fispact-II

Eastwood, J.W ; Morgan, J.G ; Sublet, J.-Ch

Nuclear Data Sheets, January 2015, Vol.123, pp.84-91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3752 ; E-ISSN: 1095-9904 ; DOI: 10.1016/j.nds.2014.12.015

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EASY-II Renaissance: n, p, d, α, γ-induced Inventory Code System

Sublet, J.-Ch ; Eastwood, J.W ; Morgan, J.G

Nuclear Data Sheets, April 2014, Vol.118, pp.115-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3752 ; E-ISSN: 1095-9904 ; DOI: 10.1016/j.nds.2014.04.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Block-P 3M algorithm

Eastwood, J.W

Computer Physics Communications, 2008, Vol.179(1), pp.46-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2008.01.043

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FISPACT-II: An Advanced Simulation System for Activation, Transmutation and Material Modelling

Sublet, J.-Ch ; Eastwood, J.W ; Morgan, J.G ; Gilbert, M.R ; Fleming, M ; Arter, W

Nuclear Data Sheets, January 2017, Vol.139, pp.77-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3752 ; E-ISSN: 1095-9904 ; DOI: 10.1016/j.nds.2017.01.002

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH AND ITS PROFESSORS

Eastwood, J.W

The Lancet, 1852, Vol.59(1479), pp.25-26 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(02)59150-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 10000 particle molecular dynamics model with long range forces

Hockney, R.W ; Goel, S.P ; Eastwood, J.W

Chemical Physics Letters, 1973, Vol.21(3), pp.589-591 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614 ; E-ISSN: 1873-4448 ; DOI: 10.1016/0009-2614(73)80315-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle-mesh schemes for advection dominated flows

Arter, W ; Eastwood, J.W

Journal of Computational Physics, 15 March 1995, Vol.117(2) [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1006/jcph.1995.1058

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of a normal magnetic field component on current sheet stability

Hamilton, J.E.M ; Eastwood, J.W

Planetary and Space Science, 1982, Vol.30(3), pp.293-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(82)90006-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comments on the stability of the RSF three-dimensional MHD plasma simulation algorithm

Eastwood, J.W ; Hopcraft, K.I

Journal of Computational Physics, 1985, Vol.60(3), pp.549-557 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/0021-9991(85)90036-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal particle-mesh algorithms

Eastwood, J.W

Journal of Computational Physics, 1975, Vol.18(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/0021-9991(75)90099-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some properties of the current sheet in the geomagnetic tail

Eastwood, J.W

Planetary and Space Science, 1975, Vol.23(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(75)90063-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The warm current sheet model, and its implications on the temporal behaviour of the geomagnetic tail

Eastwood, J.W

Planetary and Space Science, 1974, Vol.22(12), pp.1641-1668 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(74)90108-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consistency of fields and particle motion in the ‘Speiser’ model of the current sheet

Eastwood, J.W

Planetary and Space Science, 1972, Vol.20(10), pp.1555-1568 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; E-ISSN: 1873-5088 ; DOI: 10.1016/0032-0633(72)90182-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Body-fitted electromagnetic PIC software for use on parallel computers

Eastwood, J.W ; Arter, W ; Brealey, N.J ; Hockney, R.W

Computer Physics Communications, 02 May 1995, Vol.87(1-2), pp.155-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/0010-4655(94)00165-X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P3M3DP-the three-dimensional periodic particle-particle/particle-mesh program

Eastwood, J.W ; Hockney, R.W ; Lawrence, D.N

Computer Physics Communications, 1984, Vol.35, pp.C-618-C-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/S0010-4655(84)82783-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time integration in particle models

Amini, M ; Eastwood, J.W ; Hockney, R.W

Computer Physics Communications, 1987, Vol.44(1), pp.83-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/0010-4655(87)90019-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

P3M3DP—The three-dimensional periodic particle-particle/ particle-mesh program

Eastwood, J.W ; Hockney, R.W ; Lawrence, D.N

Computer Physics Communications, 1980, Vol.19(2), pp.215-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; E-ISSN: 1879-2944 ; DOI: 10.1016/0010-4655(80)90052-1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shaping the force law in two-dimensional particle-mesh models

Eastwood, J.W ; Hockney, R.W

Journal of Computational Physics, 1974, Vol.16(4), pp.342-359 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991 ; E-ISSN: 1090-2716 ; DOI: 10.1016/0021-9991(74)90044-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (3)
 2. 1974đến1978  (6)
 3. 1979đến1983  (5)
 4. 1984đến1989  (6)
 5. Sau 1989  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (23)
 2. Bình xét khoa học  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Eastwood, J.W
 2. Eastwood, JW
 3. Hockney, R.W
 4. Morgan, J.G
 5. Sublet, J.-Ch

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...