skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rising powers and the responsibility to protect: Will the norm suvirve in the age of BRICS?

Kreutz, Joakim ; Laskaris, Stamatis; East Asian Peace Program, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning ; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för freds- och konfliktforskning

Global Affairs, 2015, Vol. 1(2), pp. 149-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2334-0479 ; DOI: 10.1080/23340460.2015.1032174

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...