skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hamiltonian form and solitary waves of the spatial Dysthe equations

Fedele, F. ; Dutykh, D.

JETP Letters, 2012, Vol.94(12), pp.840-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3640 ; E-ISSN: 1090-6487 ; DOI: 10.1134/S0021364011240039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Observation of the inverse energy cascade in the modified korteweg-de vries equation

Dutykh, D. ; Tobisch, E.

EPL (Europhysics Letters), 2014, Vol.107(1), p.14001 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/107/14001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Boussinesq modeling of surface waves due to underwater landslides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq modeling of surface waves due to underwater landslides

Dutykh, D. ; Kalisch, H.

Nonlinear Processes in Geophysics, 2013, Vol.20(3), pp.267-285 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1607-7946 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/npg-20-267-2013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vortexons in axisymmetric poiseuille pipe flows

Fedele, F. ; Dutykh, D.

EPL (Europhysics Letters), 2013, Vol.101(3), p.34003 (6pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0295-5075 ; E-ISSN: 1286-4854 ; DOI: 10.1209/0295-5075/101/34003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solitary wave interaction in a compact equation for deep-water gravity waves

Fedele, F. ; Dutykh, D.

JETP Letters, 2012, Vol.95(12), pp.622-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-3640 ; E-ISSN: 1090-6487 ; DOI: 10.1134/S0021364012120041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric numerical schemes for the KdV equation

Dutykh, D. ; Chhay, M. ; Fedele, F.

Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2013, Vol.53(2), pp.221-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0965-5425 ; E-ISSN: 1555-6662 ; DOI: 10.1134/S0965542513020103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-order nonlinear Schr\"odinger equation for the envelope of slowly modulated gravity waves on the surface of finite-depth fluid and its quasi-soliton solutions

Gandzha, I. S. ; Sedletsky, Yu. V. ; Dutykh, D. S.

Arxiv ID: 1501.05933

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-order nonlinear Schrödinger equation for the envelope of slowly modulated gravity waves on the surface of finite-depth fluid and its quasi-soliton solutions

Gandzha, I ; Sedletsky, Yu ; Dutykh, D; Dutykh, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 23, 2015

Toàn văn sẵn có

9
Macroscopic dynamics of incoherent soliton ensembles: soliton-gas kinetics and direct numerical modelling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macroscopic dynamics of incoherent soliton ensembles: soliton-gas kinetics and direct numerical modelling

Carbone, F. ; Dutykh, D. ; El, G. A.

DOI: 10.1209/0295-5075/113/30003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Geometric numerical schemes for the KDV equation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric numerical schemes for the KDV equation

Dutykh, D. ; Chhay, M. ; Fedele, F.

Журнал вычислительной математики и математической физики, 2013, Vol.53(2), pp.281-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-4669 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7868/S0044466913020075

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Modelling of Tsunami Generation and Tsunami Inundation

Dias, F ; Dutykh, D ; O’brien, L ; Renzi, E ; Stefanakis, T

Procedia IUTAM, 2014, Vol.10, pp.338-355 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2014.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Serre-type Equations in Deep Water
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serre-type Equations in Deep Water

Dutykh, D. ; Clamond, D. ; Chhay, M.; Ibragimov, R. ; Vougalter, V.

Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 2017, Vol.12(1), pp.23-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1760-6101 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1051/mmnp/201712103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume and pseudo-spectral schemes for the fully nonlinear 1D Serre equations

Dutykh, D. ; Clamond, D. ; Milewski, P. ; Mitsotakis, D.

Dutykh, D., Clamond, D., Milewski, P. and Mitsotakis, D., 2013. Finite volume and pseudo-spectral schemes for the fully nonlinear 1D Serre equations. European Journal of Applied Mathematics, 24 (5), pp. 761-787.

DOI: 10.1017/S0956792513000168

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Conformal-mapping Method for Surface Gravity Waves in the Presence of Variable Bathymetry and Mean Current

Viotti, C ; Dutykh, D ; Dias, F

Procedia IUTAM, 2014, Vol.11, pp.110-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2210-9838 ; E-ISSN: 2210-9838 ; DOI: 10.1016/j.piutam.2014.01.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (1)
 3. 2013đến2013  (5)
 4. 2014đến2015  (5)
 5. Sau 2015  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Russian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, D
 2. D. Dutykh
 3. Dutykh, Denys
 4. Fedele, F
 5. F. Fedele

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...