skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subband echo canceler

Duttweiler; Donald L

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acoustic echo canceler

Duttweiler; Donald L

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive probability estimator for entropy encoding/decoding

Duttweiler; Donald L

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTIVE PROBABILITY ESTIMATOR FOR ENTROPY ENCODING/DECODING

Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ADAPTIVE FILTER WITH TAP COEFFICIENT LEAKAGE

Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

(MU)-LAW TO FLOATING POINT CONVERTER

Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

mu -Law to floating point converter

Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

FILTRE AJUSTABLE AVEC PERTE DE COEFFICIENT DE SORTIE
ADAPTIVE FILTER WITH TAP COEFFICIENT LEAKAGE

Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONVERTISSEUR DE LOI .mu. EN VIRGULE FLOTTANTE
(MU)-LAW TO FLOATING POINT CONVERTER

Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subsampling delay estimator for an echo canceler

Duttweiler; Donald L

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive filter with tap coefficient leakage

Duttweiler; Donald L

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EP0443255

Chamzas, Christodoulos ; Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CODAGE-DECODAGE EFFICACE DANS L'ANALYSE ET LA RECONSTRUCTION D'IMAGES A HAUTE DEFINITION
EFFICIENT ENCODING/DECODING IN THE DECOMPOSITION AND RECOMPOSITION OF A HIGH RESOLUTION IMAGE

Chamzas, Christodoulos ; Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EFFICIENT ENCODING/DECODING IN THE DECOMPOSITION AND RECOMPOSITION OF A HIGH RESOLUTION IMAGE UTILIZING ITS LOW RESOLUTION REPLICA

Chamzas, Christodoulos ; Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entropy encoder/decoder including a context extractor

Chamzas; Christodoulos ; Duttweiler; Donald L

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CODEUR/DECODEUR ENTROPIQUE AVEC EXTRACTEUR DE CONTEXTE
ENTROPY ENCODER/DECODER INCLUDING A CONTEXT EXTRACTOR

Chamzas, Christodoulos ; Duttweiler, Donald L

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 58  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (7)
 2. 1982đến1985  (11)
 3. 1986đến1989  (5)
 4. 1990đến1994  (21)
 5. Sau 1994  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (57)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44)
 2. German  (24)
 3. French  (20)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...