skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.818  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotubes in the human respiratory tract – Deposition modeling

Sturm, Robert

Zeitschrift fuer Medizinische Physik, June 2015, Vol.25(2), pp.135-145 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0939-3889 ; E-ISSN: 1876-4436 ; DOI: 10.1016/j.zemedi.2014.08.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 188958

Huber M. ; Traub, B. ; Vidondo, B. ; Abegg, M. ; Speich, S. ; Rösler, E. ; Cioldi, F. ; Fischer, C. ; Meile, R. ; Brändli, U.-B. ; Keller, M. ; Herold-Bonardi, A.

DOI: 10.21258/1036273

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133770

Meile, R. ; Huber M. ; Cioldi, F. ; Abegg, M. ; Keller, M. ; Traub, B. ; Fischer, C. ; Rösler, E. ; Brändli, U.-B. ; Herold-Bonardi, A. ; Vidondo, B. ; Speich, S.

DOI: 10.21258/1021100

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133154

Abegg, M. ; Vidondo, B. ; Brändli, U.-B. ; Speich, S. ; Keller, M. ; Traub, B. ; Fischer, C. ; Meile, R. ; Cioldi, F. ; Herold-Bonardi, A. ; Huber M. ; Rösler, E.

DOI: 10.21258/1021491

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133535

Vidondo, B. ; Brändli, U.-B. ; Rösler, E. ; Cioldi, F. ; Traub, B. ; Huber M. ; Meile, R. ; Speich, S. ; Keller, M. ; Abegg, M. ; Fischer, C. ; Herold-Bonardi, A.

DOI: 10.21258/1021258

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133094

Meile, R. ; Brändli, U.-B. ; Huber M. ; Herold-Bonardi, A. ; Vidondo, B. ; Speich, S. ; Keller, M. ; Rösler, E. ; Cioldi, F. ; Traub, B. ; Abegg, M. ; Fischer, C.

DOI: 10.21258/1031113

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133854

Fischer, C. ; Rösler, E. ; Herold-Bonardi, A. ; Meile, R. ; Brändli, U.-B. ; Traub, B. ; Cioldi, F. ; Huber M. ; Speich, S. ; Abegg, M. ; Keller, M. ; Vidondo, B.

DOI: 10.21258/1031066

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133942

Cioldi, F. ; Rösler, E. ; Herold-Bonardi, A. ; Vidondo, B. ; Abegg, M. ; Keller, M. ; Meile, R. ; Fischer, C. ; Brändli, U.-B. ; Traub, B. ; Huber M. ; Speich, S.

DOI: 10.21258/1021035

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 183249

Speich, S. ; Rösler, E. ; Meile, R. ; Abegg, M. ; Huber M. ; Fischer, C. ; Cioldi, F. ; Vidondo, B. ; Traub, B. ; Brändli, U.-B. ; Keller, M. ; Herold-Bonardi, A.

DOI: 10.21258/1039610

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133409

Fischer, C. ; Abegg, M. ; Huber M. ; Rösler, E. ; Speich, S. ; Cioldi, F. ; Meile, R. ; Vidondo, B. ; Herold-Bonardi, A. ; Traub, B. ; Brändli, U.-B. ; Keller, M.

DOI: 10.21258/1021368

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 134454

Huber M. ; Fischer, C. ; Vidondo, B. ; Speich, S. ; Meile, R. ; Traub, B. ; Keller, M. ; Abegg, M. ; Rösler, E. ; Cioldi, F. ; Herold-Bonardi, A. ; Brändli, U.-B.

DOI: 10.21258/1031032

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 188957

Meile, R. ; Keller, M. ; Fischer, C. ; Herold-Bonardi, A. ; Traub, B. ; Rösler, E. ; Brändli, U.-B. ; Huber M. ; Speich, S. ; Cioldi, F. ; Vidondo, B. ; Abegg, M.

DOI: 10.21258/1036274

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 134136

Fischer, C. ; Traub, B. ; Cioldi, F. ; Meile, R. ; Brändli, U.-B. ; Herold-Bonardi, A. ; Abegg, M. ; Keller, M. ; Vidondo, B. ; Huber M. ; Rösler, E. ; Speich, S.

DOI: 10.21258/1020854

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133701

Abegg, M. ; Keller, M. ; Huber M. ; Traub, B. ; Herold-Bonardi, A. ; Fischer, C. ; Cioldi, F. ; Rösler, E. ; Meile, R. ; Speich, S. ; Brändli, U.-B. ; Vidondo, B.

DOI: 10.21258/1021167

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133516

Rösler, E. ; Traub, B. ; Huber M. ; Cioldi, F. ; Fischer, C. ; Brändli, U.-B. ; Herold-Bonardi, A. ; Meile, R. ; Abegg, M. ; Speich, S. ; Keller, M. ; Vidondo, B.

DOI: 10.21258/1021267

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 133532

Keller, M. ; Rösler, E. ; Speich, S. ; Brändli, U.-B. ; Meile, R. ; Abegg, M. ; Fischer, C. ; Traub, B. ; Herold-Bonardi, A. ; Cioldi, F. ; Vidondo, B. ; Huber M.

DOI: 10.21258/1021254

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 194357

Abegg, M. ; Vidondo, B. ; Cioldi, F. ; Speich, S. ; Meile, R. ; Keller, M. ; Fischer, C. ; Herold-Bonardi, A. ; Huber M. ; Brändli, U.-B. ; Rösler, E. ; Traub, B.

DOI: 10.21258/1042716

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 134040

Keller, M. ; Cioldi, F. ; Huber M. ; Vidondo, B. ; Abegg, M. ; Speich, S. ; Brändli, U.-B. ; Herold-Bonardi, A. ; Meile, R. ; Fischer, C. ; Rösler, E. ; Traub, B.

DOI: 10.21258/1020947

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 183244

Brändli, U.-B. ; Cioldi, F. ; Traub, B. ; Keller, M. ; Vidondo, B. ; Rösler, E. ; Fischer, C. ; Abegg, M. ; Meile, R. ; Huber M. ; Herold-Bonardi, A. ; Speich, S.

DOI: 10.21258/1039613

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schweizerisches Landesforstinventar - Ergebnistabelle Nr. 134444

Keller, M. ; Cioldi, F. ; Rösler, E. ; Speich, S. ; Traub, B. ; Huber M. ; Fischer, C. ; Abegg, M. ; Brändli, U.-B. ; Vidondo, B. ; Meile, R. ; Herold-Bonardi, A.

DOI: 10.21258/1020706

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.818  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến2000  (2)
 3. 2001đến2009  (2)
 4. 2010đến2014  (1.799)
 5. Sau 2014  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Fischer, C.  (1.796)
 2. Huber M.  (1.796)
 3. Brändli, U.-B.  (1.796)
 4. Meile, R.  (1.796)
 5. Rösler, E.  (1.796)
 6. Traub, B.  (1.796)
 7. Keller, M.  (1.796)
 8. Cioldi, F.  (1.796)
 9. Speich, S.  (1.796)
 10. Herold-Bonardi, A.  (1.796)
 11. Vidondo, B.  (1.796)
 12. Abegg, M.  (1.796)
 13. Sturm, Robert  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (1.804)
 2. Chamorro  (1.796)
 3. English  (6)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...