skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
133. Relationships between hair cortisol and marital status in female veterans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

133. Relationships between hair cortisol and marital status in female veterans

Duffy, A.R. ; Groer, M. ; Kane, B. ; Williams, S.

Brain, Behavior, and Immunity, 9/2013, Vol.32, S, p.e39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08891591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2013.07.145

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Comparison of hair cortisol levels in mothers who deliver at preterm and term
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of hair cortisol levels in mothers who deliver at preterm and term

Duffy, A.R. ; Schminkey, D. ; Groer, M. ; Shelton, M. ; Dutra, S.

Brain, Behavior, and Immunity, 11/2017, Vol.66, S, pp.e34-e35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08891591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2017.07.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter haloes - I. The physical origin of the universal function

Correa, C.A. ; Wyithe, J.S.B. ; Schaye, J. ; Duffy, A.R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, Vol.450(2), pp.1514-1520 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter haloes - III. A physical model for the concentration-mass relation

Correa, C.A. ; Wyithe, J.S.B. ; Schaye, J. ; Duffy, A.R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, Vol.452(2), pp.1217-1232 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter haloes - II. The connections with the mass power spectrum and the density profile

Correa, C.A. ; Wyithe, J.S.B. ; Schaye, J. ; Duffy, A.R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2015, Vol.450(2), pp.1521-1537 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter haloes - III. A physical model for the concentration-mass relation

Correa, C.A. ; Wyithe, J.S.B. ; Schaye, J. ; Duffy, A.R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter haloes - I. The physical origin of the universal function

Correa, C.A. ; Wyithe, J.S.B. ; Schaye, J. ; Duffy, A.R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The accretion history of dark matter haloes - II. The connections with the mass power spectrum and the density profile

Correa, C.A. ; Wyithe, J.S.B. ; Schaye, J. ; Duffy, A.R.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Toàn văn sẵn có

9
23. Allostatic associations in women veterans with histories of childhood sexual assault
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

23. Allostatic associations in women veterans with histories of childhood sexual assault

Groer, M.E. ; Kostas-Polston, E. ; Dillahunt-Aspilliga, C. ; Johnson-Mallard, V. ; Duffy, A.R.

Brain, Behavior, and Immunity, 09/2014, Vol.40, S, p.e7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08891591 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbi.2014.06.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The formation of hot gaseous haloes around galaxies

Correa, C.A. ; Schaye, J. ; Wyithe, J.S.B. ; Duffy, A.R. ; Theuns, T. ; Crain, R.A. ; Bower, R.G.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, Vol.473(1), pp.538-559 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of feedback and the hot halo on the rates of gas accretion on to galaxies

Correa, C.A. ; Schaye, J. ; Voort, van de, F. ; Duffy, A.R. ; Wyithe, J.S.B.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2018, Vol.478(1), pp.255-269 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The formation of hot gaseous haloes around galaxies

Correa, C.A. ; Schaye, J. ; Wyithe, J.S.B. ; Duffy, A.R. ; Theuns, T. ; Crain, R.A. ; Bower, R.G.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of feedback and the hot halo on the rates of gas accretion on to galaxies

Correa, C.A. ; Schaye, J. ; Voort, F. Van De ; Duffy, A.R. ; Wyithe, J.S.B.

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Toàn văn sẵn có

14
Monte Carlo simulation of the SABRE PoP background
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo simulation of the SABRE PoP background

Antonello, M. ; Barberio, E. ; Baroncelli, T. ; Benziger, J. ; Bignell, L.J. ; Bolognino, I. ; Calaprice, F. ; Copello, S. ; D’angelo, D. ; D’imperio, G. ; Dafinei, I. ; Di Carlo, G. ; Diemoz, M. ; Di Ludovico, A. ; Duffy, A.R. ; Froborg, F. ; Giovanetti, G.K. ; Hoppe, E. ; Ianni, A. ; Ioannucci, L. ; Krishnan, S. ; Lane, G.J. ; Mahmood, I. ; Mariani, A. ; Mcgee, P. ; Montini, P. ; Mould, J. ; Nuti, F. ; Orlandi, D. ; Paris, M. ; Pettinacci, V. ; Pietrofaccia, L. ; Prokopovich, D. ; Rahatlou, S. ; Rossi, N. ; Sarbutt, A. ; Shields, E. ; Souza, M.J. ; Stuchbery, A.E. ; Suerfu, B. ; Tomei, C. ; Urquijo, P. ; Vignoli, C. ; Wada, M. ; Wallner, A. ; Williams, A.G. ; Xu, J. ; Zurowski, M.

Astroparticle Physics, 03/2019, Vol.106, C, pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09276505 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.astropartphys.2018.10.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2016  (6)
 4. 2017đến2018  (5)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Duffy, A.R
 2. Wyithe, J.S.B.
 3. Correa, C.A.
 4. Schaye, J.
 5. Duffy, Alan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...