skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

oZone: Layer identification in the presence of cyclic dependencies

Laval, Jannik ; Anquetil, Nicolas ; Bhatti, Usman ; Ducasse, Stéphane

Science of Computer Programming, 01 August 2013, Vol.78(8), pp.1055-1072 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2012.08.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object swapping challenges: An evaluation of imageSegment

Martinez Peck, Mariano ; Bouraqadi, Noury ; Ducasse, Stéphane ; Fabresse, Luc

Computer Languages, Systems & Structures, 2012, Vol.38(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8424 ; E-ISSN: 1873-6866 ; DOI: 10.1016/j.cl.2011.10.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ring: A unifying meta-model and infrastructure for Smalltalk source code analysis tools

Uquillas Gómez, Verónica ; Ducasse, Stéphane ; D'Hondt, Theo

Computer Languages, Systems & Structures, 2012, Vol.38(1), pp.44-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-8424 ; E-ISSN: 1873-6866 ; DOI: 10.1016/j.cl.2011.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AspectMaps: Extending Moose to visualize AOP software.(Report)

Fabry, Johan ; Kellens, Andy ; Denier, Simon ; Ducasse, Stephane

Science of Computer Programming, Jan 1, 2014, Vol.79, p.6(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical analysis of string APIs: The case of Pharo

Pollet, Damien ; Ducasse, Stéphane; Ducasse, Stéphane (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 29, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.scico.2017.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SafeJS: Hermetic Sandboxing for JavaScript

Cassou, Damien ; Ducasse, Stéphane ; Petton, Nicolas

Arxiv ID: 1309.3914

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visually characterizing source code changes

Gomez, Veronica Uquillas ; Ducasse, Stephane ; D'Hondt, Theo

Science of Computer Programming, Feb 1, 2015, Vol.98, p.376(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Environment for dedicated Software Analysis tools

Muhammad, U ; Anquetil, Nicolas ; Ducasse, Stéphane

ERCIM News, 2012, Vol.88, pp.12--13

ISSN: 0926-4981

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing Code History with Development Environment Events

Dias, Martin ; Cassou, Damien ; Ducasse, Stéphane; Ducasse, Stéphane (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 17, 2013

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SafeJS: Hermetic Sandboxing for JavaScript

Cassou, Damien ; Ducasse, Stéphane ; Petton, Nicolas; Petton, Nicolas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 16, 2013

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ghost: A Uniform and General-Purpose Proxy Implementation

Ducasse, Stéphane ; Fabresse, Luc ; Denker, Marcus; Denker, Marcus (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 29, 2013

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing Code History with Development Environment Events

Dias, Martin ; Cassou, Damien ; Ducasse, Stéphane

IWST-2013 - 5th International Workshop on Smalltalk Technologies (2013)

Arxiv ID: 1309.4334

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Retrieval and Ranking of Undesired Package Cycles in Large Software Systems

Laval, Jannik ; Falleri, Jean-Rémy ; Vismara, Philippe ; Ducasse, Stéphane

The Journal of Object Technology, 30 April 2012, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1660-1769 ; E-ISSN: 1660-1769 ; DOI: 10.5381/jot.2012.11.1.a4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seamless composition and reuse of customizable user interfaces with Spec

Van Ryseghem, Benjamin ; Ducasse, Stéphane ; Fabry, Johan

Science of Computer Programming, 15 December 2014, Vol.96, pp.34-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.11.035

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fully Reflective Execution Environments: Virtual Machines for More Flexible Software

Chari, Guido ; Garbervetsky, Diego ; Marr, Stefan ; Ducasse, Stéphane

Chari, Guido and Garbervetsky, Diego and Marr, Stefan and Ducasse, Stéphane (2018) Fully Reflective Execution Environments: Virtual Machines for More Flexible Software. IEEE Transactions on Software Engineering, . [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visually Characterizing Source Code Changes

Uquillas-Gomez, Verónica ; Ducasse, Stéphane ; D'Hondt, Theo

Science of Computer Programming, 18 September 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OZONE: Layer Identification in the presence of Cyclic Dependencies

Laval, Jannik ; Anquetil, Nicolas ; Bhatti, Muhammad Usman ; Ducasse, Stéphane

Science of Computer Programming, 13 September 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Streams of Changes during Branch Integration

Uquillas-Gomez, Verónica ; Ducasse, Stéphane ; Kellens, Andy

Science of Computer Programming, 10 September 2014 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting simultaneous versions for software evolution assessment

Laval, Jannik ; Denier, Simon ; Ducasse, Stéphane ; Falleri, Jean-Rémy

Science of Computer Programming, 2011, Vol.76(12), pp.1177-1193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2010.11.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Practical Validation of Bytecode to Bytecode JIT Compiler Dynamic Deoptimization.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical Validation of Bytecode to Bytecode JIT Compiler Dynamic Deoptimization.

Béra, Clément ; Miranda, Eliot ; Denker, Marcus ; Ducasse, Stéphane

The Journal of Object Technology, 2016, Vol.15(2), p.1:1 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-1769 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5381/jot.2016.15.2.a1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 196  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (69)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (20)
 2. 2001đến2004  (52)
 3. 2005đến2008  (44)
 4. 2009đến2013  (42)
 5. Sau 2013  (38)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (181)
 2. French  (4)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ducasse, Stéphane
 2. Ducasse, S
 3. Ducasse, Stephane
 4. Nierstrasz, Oscar
 5. Wuyts, Roel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...