skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Galerkin-finite element methods for the Shallow Water equations with characteristic boundary conditions

Antonopoulos, D ; Dougalis, V; Dougalis, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 28, 2016

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on error estimates for the standard Galerkin-finite element method for the Shallow Water equations

Antonopoulos, D ; Dougalis, V; Dougalis, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 25, 2014

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on error estimates for the standard Galerkin-finite element method for the Shallow Water equations

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A.

Arxiv ID: 1403.5699

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on Galerkin-finite element methods for the Shallow Water equations with characteristic boundary conditions

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A.

Arxiv ID: 1507.08209

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on the numerical solution of the Benjamin equation

Dougalis, V ; Duran, A ; Mitsotakis, D; Mitsotakis, D (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 22, 2014

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Finite Difference method for the Wide-Angle `Parabolic' equation in a waveguide with downsloping bottom

Antonopoulou, D ; Dougalis, V ; Zouraris, G; Zouraris, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 15, 2011

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the standard Galerkin method with explicit RK4 time stepping for the Shallow Water equations

Antonopoulos, D ; Dougalis, V ; Kounadis, G; Kounadis, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 25, 2018

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on the numerical solution of the Benjamin equation

Dougalis, V. A. ; Duran, A. ; Mitsotakis, D.

Arxiv ID: 1310.2749

Truy cập trực tuyến

9
Error estimates for Galerkin approximations of the “classical” Boussinesq system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Error estimates for Galerkin approximations of the “classical” Boussinesq system

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A.

Mathematics of Computation, 4/1/2013, Vol.82(282), pp.689-717 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-5718 ; E-ISSN: 1088-6842 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1090/S0025-5718-2012-02663-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boussinesq Systems of Bona-Smith Type on Plane Domains: Theory and Numerical Analysis

Dougalis, V. ; Mitsotakis, D. ; Saut, J.-C.

Journal of Scientific Computing, 2010, Vol.44(2), pp.109-135 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0885-7474 ; E-ISSN: 1573-7691 ; DOI: 10.1007/s10915-010-9368-z

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on error estimates for Galerkin approximations of the 'classical' Boussinesq system and related hyperbolic problems

Antonopoulos, D ; Dougalis, V; Dougalis, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 25, 2010

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Finite Difference method for the Wide-Angle `Parabolic' equation in a waveguide with downsloping bottom

Antonopoulou, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Zouraris, G. E.

Arxiv ID: 1110.3438

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On error estimates for Galerkin finite element methods for the Camassa-Holm equation

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Mitsotakis, D. E.

Arxiv ID: 1805.10744

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes on error estimates for Galerkin approximations of the 'classical' Boussinesq system and related hyperbolic problems

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A.

Arxiv ID: 1008.4248

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the standard Galerkin method with explicit RK4 time stepping for the Shallow Water equations

Antonopoulos, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Kounadis, G.

Arxiv ID: 1810.11008

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galerkin Methods for Parabolic and Schrdinger Equations with Dynamical Boundary Conditions and Applications to Underwater Acoustics

Antonopoulou, D. C. ; Dougalis, V. A. ; Zouraris, G. E.

SIAM Journal on Numerical Analysis, 2009, Vol.47(4), pp.2752-2781 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-1429 ; E-ISSN: 1095-7170 ; DOI: 10.1137/070710858

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Numerical Study of the Stability of Solitary Waves of the Bona–Smith Family of Boussinesq Systems

Dougalis, V. ; Durán, A. ; López-Marcos, M. ; Mitsotakis, D.

Journal of Nonlinear Science, 2007, Vol.17(6), pp.569-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-8974 ; E-ISSN: 1432-1467 ; DOI: 10.1007/s00332-007-9004-8

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite Difference Schemes for the "Parabolic" Equation in a Variable Depth Environment with a Rigid Bottom Boundary Condition

Akrivis, G. D. ; Dougalis, V. A. ; Zouraris, G. E.

SIAM Journal on Numerical Analysis, 2001, Vol.39(2), pp.539-565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-1429 ; E-ISSN: 1095-7170 ; DOI: 10.1137/S0036142999367460

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galerkin finite element methods for the Shallow Water equations over variable bottom

Kounadis, G ; Dougalis, V; Dougalis, V (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 14, 2019

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galerkin Methods for Parabolic and SCHR{Ö}DINGER Equations with Dynamical Boundary Conditions and Applications to Underwater Acoustics

Antonopoulou, D ; Dougalis, V ; Zouraris, G; Zouraris, G (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 24, 2009

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 36  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (3)
 2. 1996đến2003  (3)
 3. 2004đến2008  (5)
 4. 2009đến2013  (11)
 5. Sau 2013  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dougalis, V. A.
 2. Dougalis, V
 3. Dougalis, VA
 4. Dougalis, V A
 5. V. A. Dougalis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...