skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Djoehaeni, Heny

EDUTECH, 08/15/2014, Vol.13(1), p.1

ISSN: 0852-1190 ; E-ISSN: 2502-0781 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17509/edutech.v13i1.3216

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
THE IMPLEMENTATION OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING MODEL IN ENVIRONMENT EDUCATION IN KINDERGARTEN
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE IMPLEMENTATION OF CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING MODEL IN ENVIRONMENT EDUCATION IN KINDERGARTEN

Djoehaeni, Heny

EDUTECH, 05/09/2016, Vol.15(1), p.81

ISSN: 0852-1190 ; E-ISSN: 2502-0781 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17509/edutech.v15i1.2233

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebo Nyunda: Is It Decolonising Early Childhood Education in Bandung, Indonesia?

Yulindrasari, Hani ; Djoehaeni, Heny

Journal of Pedagogy, June 2019, Vol.10(1), p.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1338-1563 ; DOI: 10.2478/jped-2019-0003

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Djoehaeni, Heny
  2. Heny Djoehaeni
  3. Djoehaeni Heny
  4. Yulindrasari, H.
  5. Yulindrasari Hani

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...