skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive Policy Design to Reduce Carbon Emissions: A System-of-Systems Perspective

Agusdinata, D.B. ; Dittmar, L.

IEEE Systems Journal, 3 (4), 2009, 2010, Issue 4, pp.urn:issn:1932-8184

ISSN: ; ISSN: 1932-8184

Toàn văn sẵn có

2
Blowfly flight characteristics are shaped by environmental features and controlled by optic flow information
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blowfly flight characteristics are shaped by environmental features and controlled by optic flow information

Kern, R. ; Boeddeker, N. ; Dittmar, L. ; Egelhaaf, M.

Journal of Experimental Biology, 07/15/2012, Vol.215(14), pp.2501-2514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.061713

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Goal seeking in honeybees: matching of optic flow snapshots?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Goal seeking in honeybees: matching of optic flow snapshots?

Dittmar, L. ; Sturzl, W. ; Baird, E. ; Boeddeker, N. ; Egelhaaf, M.

Journal of Experimental Biology, 09/01/2010, Vol.213(17), pp.2913-2923 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.043737

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Noble metal-free catalysts for the hydrogen/oxygen recombination in sealed lead/acid batteries using immobilized electrolytes

Dietz, H ; Dittmar, L ; Ohms, D ; Radwan, M ; Wiesener, K

Journal of Power Sources, 1992, Vol.40(1), pp.175-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753 ; E-ISSN: 1873-2755 ; DOI: 10.1016/0378-7753(92)80050-L

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mitomycin-C behandelte mononukleäre Zellen des peripheren Blutes in der Composite Tissue Allotransplantation

Kiefer, J. ; Radu, C.A. ; Horn, D. ; Kleist, C. ; Dittmar, L. ; Sandra, F. ; Rebel, M. ; Ryssel, H. ; Köllensperger, E. ; Gebhard, M.-M. ; Lehnhardt, M. ; Germann, G. ; Terness, P.; Deutsche Gesellschaft der Plastischen, Rekonstruktiven und Ästhetischen Chirurgen ; Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen

DOI: 10.3205/12dgpraec149

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dittmar, L
  2. Dittmar, Laura
  3. Boeddeker, N
  4. Egelhaaf, M
  5. Egelhaaf, Martin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...