skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Zn atoms on the basal dislocation in magnesium solution from Peierls-Nabarro model

Fan, Tou - Wen ; Luo, Li - Guo ; Ma, Li ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

Materials Science & Engineering A, Oct 10, 2013, Vol.582, p.299(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles study of elastic and electronic properties of MgZn 2 and ScZn 2 phases in Mg–Sc–Zn alloy

Wu, Meng-Meng ; Wen, Li ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Journal of Alloys and Compounds, 2010, Vol.506(1), pp.412-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.07.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Zn atoms on the basal dislocation in magnesium solution from Peierls–Nabarro model

Fan, Tou-Wen ; Luo, Li-Guo ; Ma, Li ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Materials Science & Engineering A, 10 October 2013, Vol.582, pp.299-304 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2013.06.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elastic properties of random L1 2 –Al 3 (Sc 0.5 TM 0.5 ) alloys from first-principle SQSs calculations

Wang, Ren-Nian ; Zeng, Meng-Xue ; Chen, Xiao-Jun ; Mo, Zhou-Sheng ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(8), pp.3793-3800 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-011-6233-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elastic properties of random [L1.sub.2]-[Al.sub.3]([Sc.sub.0.5][TM.sub.0.5]) alloys from first-principle SQSs calculations

Wang, Ren-Nian ; Zeng, Meng-Xue ; Chen, Xiao-Jun ; Mo, Zhou-Sheng ; Tang, Bi- Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Journal of Materials Science, April 15, 2012, Vol.47(8), p.3793(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-011-6233-x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural, elastic and electronic properties of Mg(Cu 1− x Zn x ) 2 alloys calculated by first-principles

Wu, Meng-Meng ; Jiang, Yi ; Wang, Ji-Wei ; Wu, Jian ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Journal of Alloys and Compounds, 2011, Vol.509(6), pp.2885-2890 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.11.148

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structure of the mirror symmetry 10H-type long-period stacking order phase in Mg–Y–Zn alloy

Yi, Jian-Xiong ; Tang, Bi-Yu ; Chen, Ping ; Li, Dong-Lin ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Journal of Alloys and Compounds, 2011, Vol.509(3), pp.669-674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2010.09.140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles investigation of the structural and mechanical properties of β″ phase in Mg–Gd alloy system

Tang, Bi-Yu ; Chen, Ping ; Li, Dong-Lin ; Yi, Jian-Xiong ; Wen, Li ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Journal of Alloys and Compounds, 2010, Vol.492(1), pp.416-420 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388 ; E-ISSN: 1873-4669 ; DOI: 10.1016/j.jallcom.2009.11.127

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Y and Zn substitution on elastic properties of 6H-type ABCBCB LPSO structure in Mg 97Zn 1Y 2 alloy

Tang, Ping-Ying ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Materials Chemistry and Physics, 2012, Vol.131(3), pp.634-641 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-0584 ; E-ISSN: 1879-3312 ; DOI: 10.1016/j.matchemphys.2011.10.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio study of [I.sub.2] and [T.sub.2] stacking faults in C14 Laves phase Mg[Zn.sub.2].(Regular Article)

Ma, Li ; Fan, Tou - Wen ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

The European Physical Journal B - Condensed Matter and Complex Systems, April, 2013, Vol.86(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1434-6028

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio study of (111) {110} superdislocation properties in B2-MgRE (RE=La-Er) intermetallics

Ma, Li ; Pan, Rong - Kai ; Fan, Tou - Wen ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

Computational Materials Science, March, 2013, Vol.69, p.168(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-0256

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio study of (111) {110} superdislocation properties in B2-MgRE (RE=La-Er) intermetallics.(Report)

Ma, Li ; Pan, Rong - Kai ; Fan, Tou - Wen ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

Computational Materials Science, March, 2013, Vol.69, p.168(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-0256

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab-initio study of the effect of rare-earth elements on the stacking faults of Mg solid solutions.(Report)

Zhang, Quan ; Fan, Tou - Wen ; Fu, Lin ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

Intermetallics, Oct, 2012, Vol.29, p.21(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-9795

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ab initio study of the effect of solute atoms Zn and Y on stacking faults in Mg solid solution.(Report)

Zhang, Quan ; Fu, Lin ; Fan, Tou - Wen ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

Physica B: Physics of Condensed Matter, May 1, 2013, Vol.416, p.39(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-4526

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stacking faults in B2-structured magnesium alloys from first principles calculations

Tang, Ping-Ying ; Wen, Li ; Tong, Zhang-Fa ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Computational Materials Science, 2011, Vol.50(11), pp.3198-3207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-0256 ; E-ISSN: 1879-0801 ; DOI: 10.1016/j.commatsci.2011.06.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elastic properties and electronic structures of typical Al-Ce structures from first-principles calculations.(Report)

Ding, Wen - Jiang ; Yi, Jian - Xiong ; Chen, Ping ; Li, Dong - Lin ; Peng, Li - Ming ; Tang, Bi - Yu

Solid State Sciences, May, 2012, Vol.14(5), p.555(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1293-2558

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles study of the dislocation core structures on basal plane in magnesium

Fan, Tou - Wen ; Zhang, Quan ; Ma, Li ; Tang, Ping - Ying ; Tang, Bi - Yu ; Peng, Li - Ming ; Ding, Wen - Jiang

European Journal of Mechanics / A Solids, May-June, 2014, Vol.45, p.1(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7538

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between work stress and health in submariners

Nan-Nan Jiang ; Xian-Rong Shen ; Ding-Wen Jiang ; Wei Chen

Medical Journal of Chinese People's Liberation Army, 01 September 2013, Vol.38(8), pp.665-669 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0577-7402

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of cooling condition on microstructure of semi-solid AZ91 slurry produced via ultrasonic vibration process

Zhang, Liang ; Wu, Guo-Hua ; Wang, Shao-Hua ; Ding, Wen-Jiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2012, Vol.22(10), pp.2357-2363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61471-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles study of long-period stacking ordered-like multi-stacking fault structures in pure magnesium

Fan, Tou-Wen ; Tang, Bi-Yu ; Peng, Li-Ming ; Ding, Wen-Jiang

Scripta Materialia, 2011, Vol.64(10), pp.942-945 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6462 ; E-ISSN: 1872-8456 ; DOI: 10.1016/j.scriptamat.2011.01.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (128)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (14)
 2. 2007đến2009  (30)
 3. 2010đến2012  (42)
 4. 2013đến2016  (44)
 5. Sau 2016  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (109)
 2. Chinese  (50)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ding, Wen-Jiang
 2. Ding, W.-J.
 3. Ding, Wj
 4. 丁文江
 5. Peng, Li-Ming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...