skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Identification of copy number variants in horses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of copy number variants in horses

Doan, R. ; Cohen, N. ; Harrington, J. ; Veazy, K. ; Juras, R. ; Cothran, G. ; Mccue, M. E. ; Skow, L. ; Dindot, S. V.

Genome Research, 05/01/2012, Vol.22(5), pp.899-907 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.128991.111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Epigenetic profiling at mouse imprinted gene clusters reveals novel epigenetic and genetic features at differentially methylated regions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic profiling at mouse imprinted gene clusters reveals novel epigenetic and genetic features at differentially methylated regions

Dindot, S. V. ; Person, R. ; Strivens, M. ; Garcia, R. ; Beaudet, A. L.

Genome Research, 08/01/2009, Vol.19(8), pp.1374-1383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1088-9051 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1101/gr.089185.108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Angelman syndrome ubiquitin ligase localizes to the synapse and nucleus, and maternal deficiency results in abnormal dendritic spine morphology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Angelman syndrome ubiquitin ligase localizes to the synapse and nucleus, and maternal deficiency results in abnormal dendritic spine morphology

Dindot, S. V. ; Antalffy, B. A. ; Bhattacharjee, M. B. ; Beaudet, A. L.

Human Molecular Genetics, 09/27/2007, Vol.17(1), pp.111-118 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0964-6906 ; E-ISSN: 1460-2083 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/hmg/ddm288

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Susceptibility to Rhodococcus equi

Mcqueen, C. M. ; Dindot, S. V. ; Foster, M. J. ; Cohen, N. D.

Journal of Veterinary Internal Medicine, November 2015, Vol.29(6), pp.1648-1659 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-6640 ; E-ISSN: 1939-1676 ; DOI: 10.1111/jvim.13616

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dindot, S.V.
  2. Dindot, S. V.
  3. Dindot, Scott V
  4. Beaudet, A.L.
  5. Beaudet, Arthur L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...