skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing business operations in an SOA

Dimitrakos, Theo ; Brossard, David ; De Leusse, Pierre

BT Technology Journal, vol.27, no.2, 2009

Arxiv ID: 1203.0429

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Securing business operations in an SOA

Dimitrakos, Theo ; Brossard, David ; de Leusse, Pierre; de Leusse, Pierre (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 2, 2012

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scalable and dynamic application-level secure communication framework for inter-cloud services

Sajjad, Ali ; Rajarajan, Muttukrishnan ; Zisman, Andrea ; Dimitrakos, Theo

Future Generation Computer Systems, 2015, Vol.48, p.19(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scalable and dynamic application-level secure communication framework for inter-cloud services

Sajjad, Ali ; Rajarajan, Muttukrishnan ; Zisman, Andrea ; Dimitrakos, Theo

Future Generation Computer Systems, July 2015, Vol.48, pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2015.01.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A scalable and dynamic application-level secure communication framework for inter-cloud services

Sajjad, Ali ; Rajarajan, Muttukrishnan ; Zisman, Andrea ; Dimitrakos, Theo

Sajjad, Ali and Rajarajan, Muttukrishnan and Zisman, Andrea and Dimitrakos, Theo (2015) A scalable and dynamic application-level secure communication framework for inter-cloud services. Future Generation Computer Systems, 48 . pp. 19-27. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Common capabilities for service oriented infrastructures Grid and Cloud Computing

Dimitrakos, Theo

Grid and cloud computing : a business perspective on technology and applications, pp. 123-145

ISSN: ; ISBN: 978-3-642-05192-0

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The BEinGRID project

Dimitrakos, Theo

Grid and cloud computing : a business perspective on technology and applications, pp. 13-17

ISSN: ; ISBN: 978-3-642-05192-0

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy preserving collaborative filtering for SaaS enabling PaaS clouds

Basu, Anirban ; Vaidya, Jaideep ; Kikuchi, Hiroaki ; Dimitrakos, Theo ; Nair, Srijith

Journal of Cloud Computing, 2012, Vol.1(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2192-113X ; DOI: 10.1186/2192-113X-1-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECURE VIRTUALISED DATA VOLUMES

Dimitrakos Theo ; Sajjad Ali

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for establishing a secure group of entities in a computer network

Djordjrvic Ivan ; Dimitrakos Theo

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACCÈS SÉCURISÉ À UN OBJET
SECURE OBJECT ACCESS

Dimitrakos, Theo ; Sajjad, ALI

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SECURE OBJECT ACCESS

Dimitrakos Theo ; Sajjad Ali

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VOLUMES DE DONNÉES VIRTUALISÉES SÉCURISÉS
SECURE VIRTUALISED DATA VOLUMES

Dimitrakos, Theo ; Sajjad, ALI

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SICHERE VIRTUALISIERTE DATENMENGEN
VOLUMES DE DONNÉES VIRTUALISÉES SÉCURISÉS
SECURE VIRTUALISED DATA VOLUMES

Dimitrakos, Theo ; Sajjad, Ali

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SICHERER OBJEKTZUGRIFF
ACCÈS SÉCURISÉ À UN OBJET
SECURE OBJECT ACCESS

Dimitrakos, Theo ; Sajjad, Ali

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure object access

Dimitrakos, Theo ; Sajjad, Ali

Toàn văn sẵn có

18
Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management VI: 6th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2012, Surat, India, May 21-25, 2012. Proceedings

Dimitrakos, Theo ; Moona, Rajat ; Patel, Dhiren ; McKnight, D.

Series ISSN: 1868-4238 ; ISBN: 978-3-642-29851-6 ; E-ISBN: 978-3-642-29852-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29852-3

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOA-based security governance middleware

de Leusse, Pierre ; Dimitrakos, Theo; Dimitrakos, Theo (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 2, 2012

DOI: 10.1109/SECURWARE.2010.17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Trust Management IX: 9th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2015, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015, Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management IX: 9th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2015, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015, Proceedings

Jensen, C.D. ; Marsh, S. ; Dimitrakos, T. ; Murayama, Y.;; Damsgaard Jensen, Christian ; Marsh, Stephen ; Dimitrakos, Theo ; Murayama, Yuko

Series ISSN: 1868-4238 ; ISBN: 978-3-319-18490-6 ; E-ISBN: 978-3-319-18491-3 ; DOI: 10.1007/978-3-319-18491-3

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 204  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (24)
 2. 2006đến2008  (13)
 3. 2009đến2011  (19)
 4. 2012đến2015  (73)
 5. Sau 2015  (71)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (197)
 2. French  (73)
 3. German  (38)
 4. Chinese  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (7)
 2. T - Technology .  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dimitrakos, Theo
 2. Dimitrakos Theo
 3. El-Moussa, Fadi
 4. Martinelli, Fabio
 5. Patel, Dhiren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...