skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of steady solitary gravity waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier

Wave Motion, Jan, 2014, Vol.51(1), p.86(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein-Gordon equations.(Report)

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, June 1, 2015, Vol.304-305, p.23(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finite volume schemes for dispersive wave propagation and runup.(Report)

Dutykh, Denys ; Katsaounis, Theodoros ; Mitsotakis, Dimitrios

Journal of Computational Physics, April 20, 2011, Vol.230(8), p.3035(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulation of a solitonic gas in KdV and KdV-BBM equations

Dutykh, Denys ; Pelinovsky, Efim

Physics Letters A, August 28, 2014, Vol.378(42), p.3102(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sedimentary layering on tsunami generation

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, April 1, 2010, Vol.199(21-22), p.1268(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-7825

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the contribution of the horizontal sea-bed displacements into the tsunami generation process.(Report)

Dutykh, Denys ; Mitsotakis, Dimitrios ; Chubarov, Leonid B. ; Shokin, Yuri I.

Ocean Modelling, Oct, 2012, Vol.56, p.43(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1463-5003

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct dynamical energy cascade in the modified KdV equation.(Report)

Dutykh, Denys ; Tobisch, Elena

Physica D: Nonlinear Phenomena, March 15, 2015, Vol.297, p.76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.01.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient computation of capillary-gravity generalised solitary waves

Dutykh, Denys ; Clamond, Didier ; Duran, Angel

Wave Motion, 2016, Vol.65, p.1(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2125 ; DOI: 10.1016/j.wavemoti.2016.04.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical study of the generalised Klein--Gordon equations.(Report)

Dutykh, Denys ; Chhay, Marx ; Clamond, Didier

Physica D: Nonlinear Phenomena, June 1, 2015, Vol.304, p.23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2789 ; DOI: 10.1016/j.physd.2015.04.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wave dynamics on networks: Method and application to the sine-Gordon equation.(Report)

Dutykh, Denys ; Caputo, Jean-Guy

Applied Numerical Mathematics, 2018, Vol.131, p.54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-9274 ; DOI: 10.1016/j.apnum.2018.03.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Derivation of dissipative Boussinesq equations using the Dirichlet-to-Neumann operator approach.(Report)

Dutykh, Denys ; Goubet, Olivier

Mathematics and Computers in Simulation, 2016, Vol.127, p.80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-4754 ; DOI: 10.1016/j.matcom.2013.12.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CV DD-ConfMap

Denys Dutykh ; Claudio Viotti

DOI: 10.13140/RG.2.2.15633.12645

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group and phase velocities in the free-surface visco-potential flow: New kind of boundary layer induced instability

Dutykh, Denys

Physics Letters A, August 31, 2009, Vol.373(36), p.3212(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0375-9601

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visco-potential free-surface flows and long wave modelling

Dutykh, Denys

European Journal of Mechanics / B Fluids, May-June, 2009, Vol.28(3), p.430(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-7546

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Simulation of Feller’s Diffusion Equation

Denys Dutykh

Mathematics, 01 November 2019, Vol.7(11), p.1067 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2227-7390 ; DOI: 10.3390/math7111067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viscous potential free-surface flows in a fluid layer of finite depth.(Author abstract)(Report)

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic

Comptes rendus - Mathematique, July 15, 2007, Vol.345(2), p.113(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linear theory of wave generation by a moving bottom.(Report)

Dutykh, Denys ; Dias, Frederic ; Kervella, Youen

Comptes rendus - Mathematique, Oct 1, 2006, Vol.343(7), p.499(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1631-073X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On time relaxed schemes and formulations for dispersive wave equations

Jean-Paul Chehab ; Denys Dutykh

AIMS Mathematics, 01 March 2019, Vol.4(2), pp.254-278 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2473-6988 ; DOI: 10.3934/math.2019.2.254

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dutykh-Abstract-Canum-2008

Denys Dutykh

DOI: 10.13140/RG.2.2.15110.68167

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling Conditions for Water Waves at Forks

Jean–Guy Caputo ; Denys Dutykh ; Bernard Gleyse

Symmetry, 01 March 2019, Vol.11(3), p.434 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2073-8994 ; DOI: 10.3390/sym11030434

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 27  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (19)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (3)
 4. 2011đến2014  (6)
 5. Sau 2014  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Dutykh, Denys
 2. Dutykh, D.
 3. Denys Dutykh
 4. Clamond, Didier
 5. Dias, F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...