skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bursicon and the metabolism of tyrosine in the moulting cycle of Pieris larvae
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bursicon and the metabolism of tyrosine in the moulting cycle of Pieris larvae

Post, L.C. ; De Jong, B.J.

Journal of Insect Physiology, 8/1973, Vol.19(8), pp.1541-1546 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00221910 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-1910(73)90083-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Synthesis, characterization and reactivity of ionic palladium(II) complexes containing bidentate nitrogen ligands in a unidentate coordination mode,
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, characterization and reactivity of ionic palladium(II) complexes containing bidentate nitrogen ligands in a unidentate coordination mode,

Groen, J.H. ; de Jong, B.J. ; Ernsting, J.-M. ; van Leeuwen, P.W.N.M. ; Vrieze, K. ; Smeets, W.J.J. ; Spek, A.L.

Journal of Organometallic Chemistry, 1/1999, Vol.573(1-2), pp.3-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-328X(98)00596-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylurea insecticides: Inhibitors of chitin synthesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylurea insecticides: Inhibitors of chitin synthesis

Post, L.C. ; de Jong, B.J. ; Vincent, W.R.

Pesticide Biochemistry and Physiology, 12/1974, Vol.4(4), pp.473-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00483575 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-3575(74)90072-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylurea insecticides: inhibitors of chitin synthesis. [Pieris brassicae]
1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylurea insecticides: inhibitors of chitin synthesis

Post , L.C. ; De Jong , B.J. ; Vincent , W.R.

Pesticide biochemistry and physiology, 1974, Vol.Dec 1974, 4(4), pp.473-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3575

Toàn văn sẵn có

5
Inhibition of chitin synthesis by benzoyl-phenylurea insecticides, III. Similarity in action in Pieris brassicae (L.) with Polyoxin D
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of chitin synthesis by benzoyl-phenylurea insecticides, III. Similarity in action in Pieris brassicae (L.) with Polyoxin D

Gijswijt, M.J. ; Deul, D.H. ; de Jong, B.J.

Pesticide Biochemistry and Physiology, 8/1979, Vol.12(1), pp.87-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00483575 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-3575(79)90098-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Inhibition of chitin synthesis by two 1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylurea insecticides. II
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of chitin synthesis by two 1-(2,6-disubstituted benzoyl)-3-phenylurea insecticides. II

Deul, D.H. ; de Jong, B.J. ; Kortenbach, J.A.M.

Pesticide Biochemistry and Physiology, 2/1978, Vol.8(1), pp.98-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00483575 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0048-3575(78)90096-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

CCDC 133993: Experimental Crystal Structure Determination

Groen, J.H. ; de Jong, B.J. ; Ernsting, J.-M. ; van Leeuwen, P.W.N.M. ; Vrieze, K. ; Smeets, W.J.J. ; Spek, A.L.

DOI: 10.5517/cc4hfcd ; Related DOI: 10.1016/S0022-328X(98)00596-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. de Jong, B.J
  2. Ernsting, J.-M.
  3. Post, L.C
  4. Groen, J.H.
  5. Spek, A.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...