skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Perils of Flying Solo: Amelia Earhart and Feminist Individualism

De Hart, Jane Sherron

Reviews in American History, 1995, Vol.23(1), pp.86-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7511 ; E-ISSN: 1080-6628

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating and Becoming Blanche Wiesen Cook.(Speech)

De Hart, Jane Sherron

Meridians: feminism, race, transnationalism, Fall, 2010, Vol.10(2), p.68(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6936

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrating and Becoming Blanche Wiesen Cook

De Hart, Jane Sherron

Meridians: feminism, race, transnationalism, 2010, Vol.10(2), pp.68-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-6936 ; E-ISSN: 1547-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oral sources and contemporary history: dispelling old assumptions. (Oral History)

De Hart, Jane Sherron

Journal of American History, Sept, 1993, Vol.80(2), p.582(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Women's History, Gender History, and Political History
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's History, Gender History, and Political History

De Hart, Jane Sherron

The Public Historian, 10/1993, Vol.15(4), pp.77-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02723433 ; E-ISSN: 15338576 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3378639

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patrice McDermott. . Urbana: University of Illinois Press. 1994. Pp. 197. Cloth $36.95, paper $13.95

De Hart, Jane Sherron

The American Historical Review, 1997, Vol. 102(4), pp.1122-1123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/102.4.1122

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still Missing: Amelia Earhart and the Search for Modern Feminism

De Hart, Jane Sherron

Reviews in American History, March, 1995, Vol.23(1), p.86(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7511

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Women in the 1960s: Changing the Future

De Hart, Jane Sherron

American Historical Review, Dec, 1994, Vol.99(5), p.1772(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics and Scholarship: Feminist Academic Journals and the Production of Knowledge

De Hart, Jane Sherron

American Historical Review, Oct, 1997, Vol.102(4), p.1122(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraception and Abortion in Nineteenth-Century America

De Hart, Jane Sherron

The Journal of Interdisciplinary History, Fall, 1996, Vol.27(2), p.343(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1953

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Perils of Flying Solo: Amelia Earhart and Feminist Individualism
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Perils of Flying Solo: Amelia Earhart and Feminist Individualism

De Hart, Jane Sherron

Reviews in American History, 1995, Vol.23(1), pp.86-90 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1080-6628 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/rah.1995.0004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (2)
 2. 1994đến1994  (1)
 3. 1995đến1995  (3)
 4. 1996đến1997  (3)
 5. Sau 1997  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. de Hart, Jane Sherron
 2. De Hart, Jane
 3. Jane Sherron De Hart
 4. Hart, Jane Sherron De
 5. Dehart, Js

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...