skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the dark figure.(Slavery in Europe, part 1)

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human Rights Quarterly, Nov, 2013, Vol.35(4), p.817-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery in Europe: Part 1, Estimating the Dark Figure

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human rights quarterly, 2013, Vol.35(4), pp.817-829 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X ; DOI: 10.1353/hrq.2013.0051

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery in Europe: Part 2, Testing a Predictive Model

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human rights quarterly, 2014, Vol.36(2), pp.277-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X ; DOI: 10.1353/hrq.2014.0025

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing a predictive model.(Slavery in Europe, part 2)

Datta, Monti Narayan ; Bales, Kevin

Human Rights Quarterly, May, 2014, Vol.36(2), p.277-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Slavery is Bad for Business: Analyzing the Impact of Slavery on National Economies

Datta, Monti ; Bales, Kevin

The Brown Journal of World Affairs, Spring/Summer 2013, Vol.19(2), pp.205-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10800786 ; E-ISSN: 24723347

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Of Paradise, Power, and Pachyderms

Nincic, Miroslav ; Datta, Monti Narayan

Political Science Quarterly, June 2007, Vol.122(2), pp.239-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195 ; E-ISSN: 1538-165X ; DOI: 10.1002/j.1538-165X.2007.tb00598.x

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rationalizing the California Recall

Stone, Walter J.; Datta, Monti Narayan

Political Science and Politics, 2004, Vol.37(1), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965 ; E-ISSN: 1537-5935 ; DOI: 10.1017.S1049096504003555

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Datta, Monti Narayan
  2. Datta, Monti
  3. Bales, Kevin
  4. Datta, M.N.
  5. Datta, Mn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...