skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Performance Impact of Data Access Middleware for NoSQL Data Stores A Study of the Trade-Off between Performance and Migration Cost

Rafique, Ansar ; Van Landuyt, Dimitri ; Lagaisse, Bert ; Joosen, Wouter

IEEE Transactions on Cloud Computing, July 2018, Vol.6(3), pp.843-856 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2168-7161 ; DOI: 10.1109/TCC.2015.2511756

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an adaptive middleware for efficient multi-cloud data storage

Rafique, Ansar ; Van Landuyt, Dimitri ; Reniers, Vincent ; Joosen, Wouter

DOI: 10.1145/3069383.3069387

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy-driven data management middleware for multi-cloud storage in multi-tenant SaaS

Rafique, Ansar ; Van Landuyt, Dimitri ; Lagaisse, Bert ; Joosen, Wouter

DOI: 10.1109/BDC.2015.39

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reference installation for the German grid initiative D-Grid

Buehler, W. ; Dulov, O. ; Garcia, A. ; Jejkal, T. ; Jrad, F. ; Marten, H. ; Mol, X. ; Nilsen, D. ; Schneider, O.

DOI: 10.5445/IR/120079506

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rafique, Ansar
  2. Van Landuyt, Dimitri
  3. Joosen, Wouter
  4. Lagaisse, Bert
  5. Joosen, W

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...