skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Problems of the European Union . By T REVOR C. H ARTLEY . Oxford: Hart Publishing. 1999. xxvii, 191 and (Index) 3 pp. Hardback. 22.50 net. ISBN 1901362469.

Dashwood, Alan

The Cambridge Law Journal, 2000, Vol.59(2), pp.390-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

NON-DISCRIMINATORY TRADE RESTRICTIONS AFTER KECK

Dashwood, Alan

The Cambridge Law Journal, 2002, Vol.61(1), pp.1-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973 ; DOI: 10.1017/S0008197302331507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitution of Europe . By J.H.H. W EILER Cambridge: Cambridge University Press. 1999. xvi, 357 and (Index) 7 pp. Paperback. 14.95 net. ISBN 0521585678.

Dashwood, Alan

The Cambridge Law Journal, 2000, Vol.59(2), pp.390-415 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Look at Provisional Validity

Dashwood, Alan

The Cambridge Law Journal, 1974, Vol.33(1), pp.116-129 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973 ; E-ISSN: 1469-2139 ; DOI: 10.1017/S0008197300091315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Problems of the European Union.(Review)

Dashwood, Alan

Cambridge Law Journal, July, 2000, Vol.59(2), p.402-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-1973

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Constitution of Europe (Book Review)

Dashwood, Alan

The Cambridge Law Journal, 1 July 2000, Vol.59(2), pp.402-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00081973 ; E-ISSN: 14692139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments Convention.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments Convention.

Litt, David G. ; Dashwood, Alan ; Hacon, Richard ; White, Robin

The American Journal of International Law, 04/1988, Vol.82(2), p.419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2203219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Substantive Law of the EEC.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Substantive Law of the EEC.

Von Mehren, Robert B. ; Wyatt, Derrick ; Dashwood, Alan

The American Journal of International Law, 01/1983, Vol.77(1), p.188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029300 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2201229

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments Convention
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments Convention

Casad, Robert C. ; Dashwood, Alan ; Hacon, Richard J. ; White, Robin C. A.

The American Journal of Comparative Law, 22/1988, Vol.36(3), p.587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002919X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/840352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dashwood, Alan
  2. Alan Dashwood
  3. Dashwood, A.
  4. Hacon, Richard
  5. Robert B. Von Mehren

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...