skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cerebellum as a predictor of neural messages—I. The stable estimator hypothesis

Darlot, C

Neuroscience, 1993, Vol.56(3), pp.617-646 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/0306-4522(93)90361-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cerebellar learning of bio-mechanical functions of extra-ocular muscles: modeling by artificial neural networks

Ebadzadeh, M ; Darlot, C

Neuroscience, 2003, Vol.122(4), pp.941-966 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/S0306-4522(03)00569-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion sickness induced by otolith stimulation is correlated with otolith-induced eye movements

Ventre-Dominey, J ; Luyat, M ; Denise, P ; Darlot, C

Neuroscience, 2008, Vol.155(3), pp.771-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2008.05.057

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: A model of the cerebellar sensory-motor control applied to the fast human forearm movements

Eskiizmirliler, S ; Papaxanthis, C ; Pozzo, T ; Darlot, C

Neuroscience [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2007.11.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computation of inverse functions in a model of cerebellar and reflex pathways allows to control a mobile mechanical segment

Ebadzadeh, M ; Tondu, B ; Darlot, C

Neuroscience, 2005, Vol.133(1), pp.29-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/j.neuroscience.2004.09.048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cerebellum as a predictor of neural messages—II. Role in motor control and motion sickness

Denise, P ; Darlot, C

Neuroscience, 1993, Vol.56(3), pp.647-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-4522 ; E-ISSN: 1873-7544 ; DOI: 10.1016/0306-4522(93)90362-J

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion sickness during off-vertical axis rotation: prediction by a model of sensory interactions and correlation with other forms of motion sickness

Denise, P ; Etard, O ; Zupan, L ; Darlot, C

Neuroscience Letters, 1996, Vol.203(3), pp.183-186 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3940 ; E-ISSN: 1872-7972 ; DOI: 10.1016/0304-3940(96)12303-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trains with a view to sickness

Neimer, J ; Eskiizmirliler, S ; Ventre-Dominey, J ; Darlot, C ; Luyat, M ; Gresty, M.A ; Ohlmann, T

Current Biology, 24 July 2001, Vol.11(14), pp.R549-R550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/S0960-9822(01)00339-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using sensory weighting to model the influence of canal, otolith and visual cues on spatial orientation and eye movements

Zupan, L. H. ; Merfeld, D. M. ; Darlot, C.

Biological Cybernetics, 2002, Vol.86(3), pp.209-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-001-0290-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of the cerebellar pathways applied to the control of a single-joint robot arm actuated by McKibben artificial muscles

Eskiizmirliler, S. ; Forestier, N. ; Tondu, B. ; Darlot, C.

Biological Cybernetics, 2002, Vol.86(5), pp.379-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0340-1200 ; E-ISSN: 1432-0770 ; DOI: 10.1007/s00422-001-0302-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WITHDRAWN: A model of the cerebellar sensory-motor control applied to the fast human forearm movements

Eskiizmirliler, S ; Papaxanthis, C ; Pozzo, T ; Darlot, C

Neuroscience, 04 December 2007, pp.<MedlinePgn/> [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-7544 ; PMID: 18995968 Version:1

Toàn văn sẵn có

12
Motor Control of a Limb Segment Actuated by Artificial Muscles
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motor Control of a Limb Segment Actuated by Artificial Muscles

Eskiizmirliler, S ; Tondu, B ; Darlot, C; Orebro Univ (Sweden) Dept Of Technology (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến2000  (1)
 3. 2001đến2001  (2)
 4. 2002đến2003  (3)
 5. Sau 2003  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Báo cáo kỹ thuật  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Darlot, C.
 2. Eskiizmirliler, S.
 3. Darlot
 4. Tondu, B.
 5. Denise, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...