skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primary study on the bacterial strain UL485 isolated from Chao in Hue province, Vietnam

Dao, Anh Thi Nguyen; Hue, Thanh Thi Luu; Thai, Van Hoang; Quyen, minh Huynh Nguyen; Uyen, Quynh Nguyen; Viện Công nghệ Sinh học, Đại học quốc gia Ha noi; Quality Assurance Department, Ha Noi, Viet Nam SunBiozyms Biotechnology Factory

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64127

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nimbandiolactone-21 and nimbandioloxyfuran, two new 28-norlimonoids from the leaves of Azadirachta indica (Meliaceae)

Nhi Y Thi Nguyen ; Phu Hoang Dang ; Van Truong Thien Nguyen ; Tuan Trong Vo ; Dao Anh Thi Nguyen ; Minh Duc Huu Nguyen ; Phuc Huu Dang ; Quan Le Tran

DOI: 10.6084/m9.figshare.6795038.v1 ; Related DOI: 10.1080/10286020.2018.1476498 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6795038

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nimbandiolactone-21 and nimbandioloxyfuran, two new 28-norlimonoids from the leaves of Azadirachta indica (Meliaceae)

Nhi Y Thi Nguyen ; Phu Hoang Dang ; Van Truong Thien Nguyen ; Tuan Trong Vo ; Dao Anh Thi Nguyen ; Minh Duc Huu Nguyen ; Phuc Huu Dang ; Quan Le Tran

DOI: 10.6084/m9.figshare.6795038 ; Related DOI: 10.1080/10286020.2018.1476498

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...