skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 thực trạng và một số giải pháp Luận văn ThS Quan hệ Quốc tế 60 31 40

Dương Quang Huy

ĐHKHXH&NV; 2012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ninh lương thực tại Châu Phi những năm đầu thế kỷ 21 - thực trạng và một số giải pháp : Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế: 60 31 40

Dương Quang Huy; Bùi Nhật Quang người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2012 - (327.6 DU-H 2012)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying temporal dependence to detect changes in streaming data

Duong, Quang-Huy ; Ramampiaro, Heri ; Nørvåg, Kjetil

Applied Intelligence, 2018, Vol.48(12), pp.4805-4823 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-669X ; E-ISSN: 1573-7497 ; DOI: 10.1007/s10489-018-1254-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient algorithm for mining top- k on-shelf high utility itemsets

Dam, Thu-Lan ; Li, Kenli ; Fournier-Viger, Philippe ; Duong, Quang-Huy

Knowledge and Information Systems, 2017, Vol.52(3), pp.621-655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-016-1020-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient algorithm for mining the top-k high utility itemsets, using novel threshold raising and pruning strategies

Duong, Quang-Huy ; Liao, Bo ; Fournier-Viger, Philippe ; Dam, Thu-Lan

Knowledge-Based Systems, 15 July 2016, Vol.104, pp.106-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2016.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient algorithm for mining top-rank- k frequent patterns

Dam, Thu-Lan ; Li, Kenli ; Fournier-Viger, Philippe ; Duong, Quang-Huy

Applied Intelligence, 2016, Vol.45(1), pp.96-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-669X ; E-ISSN: 1573-7497 ; DOI: 10.1007/s10489-015-0748-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High utility drift detection in quantitative data streams

Duong, Quang-Huy ; Ramampiaro, Heri ; Nørvåg, Kjetil ; Fournier-Viger, Philippe ; Dam, Thu-Lan

Knowledge-Based Systems, 01 October 2018, Vol.157, pp.34-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.05.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient high utility itemset mining using buffered utility-lists

Duong, Quang-Huy ; Fournier-Viger, Philippe ; Ramampiaro, Heri ; Nørvåg, Kjetil ; Dam, Thu-Lan

Applied Intelligence, 2018, Vol.48(7), pp.1859-1877 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0924-669X ; E-ISSN: 1573-7497 ; DOI: 10.1007/s10489-017-1057-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards efficiently mining closed high utility itemsets from incremental databases

Dam, Thu - Lan ; Ramampiaro, Heri ; Nørvåg, Kjetil ; Duong, Quang - Huy

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An efficient algorithm for mining top-k on-shelf high utility itemsets

Dam, Thu - Lan ; Li, Kenli ; Fournier - Viger, Philippe ; Duong, Quang - Huy

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards efficiently mining closed high utility itemsets from incremental databases

Dam, Thu-Lan ; Ramampiaro, Heri ; Nørvåg, Kjetil ; Duong, Quang-Huy

Norges forskningsråd: 90002403

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards efficiently mining closed high utility itemsets from incremental databases

Dam, Thu-Lan ; Ramampiaro, Heri ; Nørvåg, Kjetil ; Duong, Quang-Huy

Knowledge-Based Systems, 01 February 2019, Vol.165, pp.13-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.11.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CLS-Miner: efficient and effective closed high-utility itemset mining

Dam, Thu-Lan ; Li, Kenli ; Fournier-Viger, Philippe ; Duong, Quang-Huy

Frontiers of Computer Science, 2019, Vol.13(2), pp.357-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2228 ; E-ISSN: 2095-2236 ; DOI: 10.1007/s11704-016-6245-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Discovering Periodic Itemsets Using Novel Periodicity Measures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Periodic Itemsets Using Novel Periodicity Measures

Fournier-Viger, Philippe ; Yang, Peng ; Lin, Jerry Chun-Wei ; Duong, Quang Huy ; Dam, Thu-Lan ; Frnda, Jaroslav ; Sevcik, Lukas ; Voznak, Miroslav

Advances in Electrical and Electronic Engineering, 03/27/2019, Vol.17(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1336-1376 ; E-ISSN: 1804-3119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15598/aeee.v17i1.3185

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Periodic Itemsets using Novel Periodicity Measures

Fournier-Viger, Philippe ; Yang, Peng ; Lin, Chun Wei ; Duong, Quang-Huy ; Dam, Thu-Lan ; Frnda, Jaroslav ; Sevcik, Lukas ; Voznak, Miroslav

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Periodic Itemsets using Novel Periodicity Measures

Fournier-Viger, Philippe ; Yang, Peng ; Lin, Chun Wei ; Duong, Quang-Huy ; Dam, Thu-Lan ; Frnda, Jaroslav ; Sevcik, Lukas ; Voznak, Miroslav

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (14)
  2. Vietnamese  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Duong, Quang-Huy
  2. Dam, Thu-Lan
  3. Fournier-Viger, Philippe
  4. Duong, Q.-H.
  5. Duong, Qh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...