skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of a standard exercise protocol on shoulder pain in long-term wheelchair users
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of a standard exercise protocol on shoulder pain in long-term wheelchair users

Curtis, Ka ; Tyner, TM ; Zachary, L ; Lentell, G ; Brink, D ; Didyk, T ; Gean, K ; Hall, J ; Hooper, M ; Klos, J ; Lesina, S ; Pacillas, B

Spinal Cord, 6/1999, Vol.37(6), pp.421-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1362-4393 ; E-ISSN: 1476-5624 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3100860

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zachary, L.
  2. Hooper, M.
  3. Curtis, Ka
  4. Lesina, S.
  5. Tyner, T M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...