skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the reflection of Photosynthetically active radiation in a monodominant floodable forest in the Pantanal of Mato Grosso State using multivariate statistics and neural networks

Curado, Leone F.A ; Musis, Carlo R. De ; Cunha, Cristiano R. Da ; Rodrigues, Thiago R ; Pereira, Vinicius M.R ; Nogueira, José S ; Sanches, Luciana

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 August 2016, Vol.88(3), pp.1387-1395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201620150176

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luciana Sanches
  2. Curado, Leone F.A.
  3. Cunha, Cristiano R Da
  4. Thiago R. Rodrigues
  5. Cunha, Cristiano R. Da

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...