skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 34.303  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Influence of P substitution for B on the structure and properties of nanocrystalline Fe73.5 Si15.5Nb3Cu1B7 xPxalloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of P substitution for B on the structure and properties of nanocrystalline Fe73.5 Si15.5Nb3Cu1B7 xPxalloys

Phung, ThanhPQ

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10137

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymer Crystallization I From Chain Microstructure to Processing

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

3
The crystallization in Finemet with Cu substituted by Ag
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The crystallization in Finemet with Cu substituted by Ag

Chau, N; Hoa, NQ; Luong, NH

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885304014854

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polymer Crystallization II From Chain Microstructure to Processing

Springer; 2017 - (547.7)

Truy cập trực tuyến

5
Melt crystallization technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Melt crystallization technology

Arkenbout Gerard F.

Lancaster, Pa. : Technomic Pub. Co., c1995 - (661.8 ARK 1995) - ISBN1566761816

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Amorphous iron-chromium oxide nanoparticles prepared by sonochemistry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Amorphous iron-chromium oxide nanoparticles prepared by sonochemistry

Nguyen, Dang Phu; Trinh, Xuan Sy; Hoang, Thanh Cao,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29614

Truy cập trực tuyến

7
Crystallization and magnetic properties of amorphous iron-chromium oxide nanoparticles synthesized by sonochemistry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization and magnetic properties of amorphous iron-chromium oxide nanoparticles synthesized by sonochemistry

Nguyen, Dang Phu; Tran, Quoc Tuan; Trinh, Xuan Sy,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29884

Truy cập trực tuyến

8
Influence of Ti and V substitution for Al on the properties of Nd60Fe30Al10 alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Ti and V substitution for Al on the properties of Nd60Fe30Al10 alloys

N, Chau; N, H. Luong; N, T. Thep

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31563; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304885303000751

Truy cập trực tuyến

9
Influence of P substitution for B on the structure and properties of nanocrystalline Fe73.5Si15.5Nb3Cu1B7-xPx alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of P substitution for B on the structure and properties of nanocrystalline Fe73.5Si15.5Nb3Cu1B7-xPx alloys

Nguyen, Chau; Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Xuan Chien

ISIKNOWLEDGE; 0921-4526; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31759; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921452602017416

Truy cập trực tuyến

10
Crystallization process and magnetic properties of amorphous iron oxide nanoparticles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization process and magnetic properties of amorphous iron oxide nanoparticles

Nguyen, Dang Phu; Ngo, Duc The; Hoang, Luc Huy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29766

Truy cập trực tuyến

11
Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of B content substituting for Al on the magnetic properties of Nd60Fe30Al10-xBx

Nguyen, Chau; Nguyen, Hoang Luong; Nguyen, Xuan Phuc; Nguyen, Huy Dan; Cao, Xuan Huu

ISIKNOWLEDGE; 0304-8853; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31502

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrial Crystallization

Lewis Alison Emslie; Seckler Marcelo Martins; Kramer Herman; Rosmalen Gerda Van

Cambridge University Press - (660.2 LEW)

Truy cập trực tuyến

13
Modern methods of crystal structure prediction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern methods of crystal structure prediction

Oganov Artem R

Weinheim, Germany : Wiley-VCH, c2011. - (548 MOD 2011) - ISBN9783527409396

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Effects of Solvents and Crystallization Conditions on the Polymorphic Behaviors and Dissolution Rates of Valsartan
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Solvents and Crystallization Conditions on the Polymorphic Behaviors and Dissolution Rates of Valsartan

Tran, Thao Truong-Dinh; Tran, Phuong Ha-Lien; Park, Jun-Bom

ISIKNOWLEDGE; 0253-6269; 1976-3786; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26824; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12272-012-0713-7

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystallization of polymers. Volume 2, kinetics and mechanisms

Mandelkern Leo.

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2002-<2004> - (547 MAN(2) 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Statistical Physics of Liquids at Freezing and Beyond
Statistical Physics of Liquids at Freezing and Beyond
Statistical Physics of Liquids at Freezing and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Physics of Liquids at Freezing and Beyond

Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011. - (530.4 DAS 2011) - ISBN0-521-85839-9;ISBN1-107-21849-7;ISBN1-139-13892-8;ISBN9786613316462;ISBN1-139-14470-7;ISBN1-139-14049-3;ISBN1-283-31646-3;ISBN1-139-13736-0;ISBN0-511-97565-1;ISBN1-139-14138-4

Truy cập trực tuyến

17
A study of crystallisation of poly (ethylene oxide) and polypropylene on graphene surface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study of crystallisation of poly (ethylene oxide) and polypropylene on graphene surface

Tong, Yao ; Lin, Yue ; Wang, Shanda ; Song, Mo

DOI: 10.1016/j.polymer.2015.07.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Water-assisted nitrogen mediated crystallisation of ZnO films

Muydinov, R ; Steigert, A ; Schönau, S ; Ruske, F ; Kraehnert, R ; Eckhardt, B ; Lauermann, I ; Szyszka, B

Thin Solid Films, 01 September 2015, Vol.590, pp.177-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6090 ; E-ISSN: 1879-2731 ; DOI: 10.1016/j.tsf.2015.07.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of polar solvents on the crystalline phase of polyamides

Laurati, M ; Arbe, A ; Rios de Anda, A ; Fillot, L.-A ; Sotta, P

Polymer, 06 June 2014, Vol.55(12), pp.2867-2881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/j.polymer.2014.04.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flow distribution in shear-induced crystallisation of melt polymer: A prediction from morphological distribution of solid polymer

Zhu, Peng-Wei ; Phillips, Andrew W ; Edward, Graham ; Zheng, Rong

Polymer, 09 May 2012, Vol.53(11), pp.2274-2282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3861 ; E-ISSN: 1873-2291 ; DOI: 10.1016/j.polymer.2012.03.047

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 34.303  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (151)
 2. 1960đến1974  (704)
 3. 1975đến1989  (973)
 4. 1990đến2005  (8.483)
 5. Sau 2005  (23.621)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (32.634)
 2. Japanese  (1.019)
 3. Chinese  (216)
 4. French  (181)
 5. Portuguese  (175)
 6. Dutch  (121)
 7. Russian  (100)
 8. Spanish  (90)
 9. German  (77)
 10. Korean  (31)
 11. Undetermined  (15)
 12. Italian  (14)
 13. Norwegian  (8)
 14. Persian  (8)
 15. Swedish  (7)
 16. Romanian  (6)
 17. Czech  (5)
 18. Lithuanian  (3)
 19. Arabic  (2)
 20. Turkish  (2)
 21. Slovak  (1)
 22. Ukrainian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (8)
 2. T - Technology .  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Möller, H.J.
 2. Karamanov, A
 3. Riepe, S.
 4. Karamanov, Alexander
 5. Hahn, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...