skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comment on "'that we have divided - in three our kingdom': the communication triangle and A Theory of Discourse." (earlier article by Paul Hunter, includes Paul Hunter's response)

Crusius, Timothy W. ; Hunter, Paul

College English, Feb, 1987, Vol.49(2), p.214(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-0994

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking (and rethinking) Kinneavy

Crusius, Timothy W

Rhetoric Review, 01 January 1985, Vol.3(2), pp.120-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0198 ; E-ISSN: 1532-7981 ; DOI: 10.1080/07350198509359087

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflections on "A Pragmatic Theory of Rhetoric."

Crusius, Timothy W

Journal of Advanced Composition, 1990, Vol.10(1), p.53

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Teacher's Introduction to Philosophical Hermeneutics

Crusius, Timothy W; National Council of Teachers of English, Urbana, Il (Corporate Author)

ISSN: 1059-0331 ; ISBN: 0814150160 ; ISBN: 9780814150160

Truy cập trực tuyến

5
Kenneth Burke and the Conversation after Philosophy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kenneth Burke and the Conversation after Philosophy

Anderson, Dana ; Crusius, Timothy W.

College Composition and Communication, 09/2000, Vol.52(1), p.148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/358550

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
In Defence of Rhetoric
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

In Defence of Rhetoric

Crusius, Timothy W. ; Vickers, Brian

College Composition and Communication, 05/1989, Vol.40(2), p.231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/358139

Truy cập trực tuyến

7
Modern Rhetorical Criticism
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Rhetorical Criticism

Crusius, Timothy W. ; Hart, Roderick P.

College Composition and Communication, 05/1991, Vol.42(2), p.254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/358211

Truy cập trực tuyến

8
Sophistication: Rhetoric and the Rise of Self-Consciousness
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sophistication: Rhetoric and the Rise of Self-Consciousness

Crusius, Timothy W. ; Backman, Mark ; White, Eugene E.

College Composition and Communication, 12/1993, Vol.44(4), p.594 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010096X ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/358395

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (1)
 2. 1987đến1988  (1)
 3. 1989đến1989  (1)
 4. 1990đến1991  (3)
 5. Sau 1991  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Crusius, Timothy W
 2. Timothy W. Crusius
 3. Crusius, Tw
 4. Crusius, Timothy
 5. Hunter, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...