skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

357 A 10 year retrospective audit of clinical psychology referrals within a paediatric cystic fibrosis (CF) team

Russo, K ; Crossan, A ; Reid, A ; Guinan, C

Journal of Cystic Fibrosis, 2011, Vol.10, pp.S91-S91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1993 ; E-ISSN: 1873-5010 ; DOI: 10.1016/S1569-1993(11)60369-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Capitalizing on deliberate, accidental, and GM-driven environmental change caused by crop modification
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capitalizing on deliberate, accidental, and GM-driven environmental change caused by crop modification

Knox, O. G. G. ; Walker, R. L. ; Booth, E. J. ; Hall, C. ; Crossan, A. N. ; Gupta, V. V. S. R.

Journal of Experimental Botany, 01/01/2012, Vol.63(2), pp.543-549 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0957 ; E-ISSN: 1460-2431 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jxb/err332

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

358 A ten year audit of clinical psychology referrals in the regional adult cystic fibrosis unit in Northern Ireland

Crossan, A ; Russo, K ; Guinan, C ; Rendall, X ; Elborn, J.S

Journal of Cystic Fibrosis, 2011, Vol.10, pp.S91-S91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1569-1993 ; E-ISSN: 1873-5010 ; DOI: 10.1016/S1569-1993(11)60370-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Epigenetic Reprogramming Sensitizes CML Stem Cells to Combined EZH2 and Tyrosine Kinase Inhibition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic Reprogramming Sensitizes CML Stem Cells to Combined EZH2 and Tyrosine Kinase Inhibition

Scott, M. T. ; Korfi, K. ; Saffrey, P. ; Hopcroft, L. E. M. ; Kinstrie, R. ; Pellicano, F. ; Guenther, C. ; Gallipoli, P. ; Cruz, M. ; Dunn, K. ; Jorgensen, H. G. ; Cassels, J. E. ; Hamilton, A. ; Crossan, A. ; Sinclair, A. ; Holyoake, T. L. ; Vetrie, D.

Cancer Discovery, 11/01/2016, Vol.6(11), pp.1248-1257

ISSN: 2159-8274 ; E-ISSN: 2159-8290 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/2159-8290.CD-16-0263

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential Environmental Impacts of Hydrogen-based Transportation and Power Systems

Grieb, Thomas M. ; Mills, W. B. ; Jacobson, Mark Z. ; Summers, Karen V. ; Crossan, A. Brook; Usdoe

DOI: 10.2172/10.5218

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...