skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Creative Design Processes by Integrating Sketching and CAD Modelling Design Environments: A Preliminary Protocol Result from Architectural Designers

Yi Teng Shih ; William D. Sher ; Mark Taylor

Archnet-IJAR, 01 November 2015, Vol.9(3), pp.76-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1938-7806 ; DOI: 10.26687/archnet-ijar.v9i3.706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Examining aspects of self in the creative design process: towards pedagogic implications

de Beer, Chris

Educational Research for Social Change, 01 September 2016, Vol.5(2), pp.96-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-4070 ; DOI: 10.17159/2221-4070/2016/v5i2a7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of creative design process for fostering creativity of students in design education

Wong, Yi ; Siu, Kin

International Journal of Technology and Design Education, 2012, Vol.22(4), pp.437-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-7572 ; E-ISSN: 1573-1804 ; DOI: 10.1007/s10798-011-9162-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perswedo : introducing persuasive principles into the creative design process through a design card-set

Ren, X. ; Lu, Y. ; Oinas-Kukkonen, H. ; Brombacher, A.C. ; Bernhaupt, R. ; Dalvi, G. ; Joshi, A. ; Balkrishan, D.K. ; O'Neill, J. ; Winckler, M.; Business Process Design

Human-Computer Interaction – INTERACT 2017, 2017, pp.453-462

ISBN: 978-3-319-67686-9 ; ISBN: 978-3-319-67687-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method for Precedent Analysis of Spatial Artefacts

Guney, A.

New Urban Configurations. New Urban Configurations. Ed. R. Cavallo, S. Komossa, N. Marzot, M. Berghauser-Pont, J. Kuijper, 2014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Engineering for Creative Development & Design Process

坂井, 佐千穂 ; Sakai, Sachiho

精密工学会誌, 2006, Vol.72(12), pp.1457-1460

ISSN: 0912-0289 ; DOI: 10.2493/jjspe.72.1457

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fashion designers' decision-making process: The influence of cultural values and personal experience in the creative design process

Hwang, Ja - Young

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. Portuguese  (1)
 3. Japanese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Siu, Kin
 2. William D. Sher
 3. Yi Teng Shih
 4. Oinas-Kukkonen, H.
 5. Wong, Yi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...