skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Books Reviewed

Craib, Ian

Sociology, May 2000, Vol.34(2), pp.356-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038500034002019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Comments on the Sociology of the Emotions

Craib, Ian

Sociology, February 1995, Vol.29(1), pp.151-158 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038595029001010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Constructionism as a Social Psychosis

Craib, Ian

Sociology, February 1997, Vol.31(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/0038038597031001002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
"Criticism and Ideology:" Theory and Experience
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Criticism and Ideology:" Theory and Experience

Craib, Ian

Contemporary Literature, 23/1981, Vol.22(4), p.489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00107484 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1207880

Toàn văn sẵn có

5
Philosophy of Social Science. The Philosophical Foundations of Social Thought
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of Social Science. The Philosophical Foundations of Social Thought

Moñivas, Jesús Romero ; Benton, Ted ; Craib, Ian

Reis, 2005, Issue 112, p.270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02105233 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/40184720

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach

Craib, Ian

Contemporary Sociology, Vol.26(5), pp.656-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.2307/2655684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Social Theory; Modern Sociological Theory

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, Jun 1995, Vol.46(2), p.360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Sociological Theory

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, June, 1995, Vol.46(2), p.360(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Habermas: A Critical Introduction

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, Vol.47(1), p.194 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.2307/591130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sociological revolution: From the Enlightenment to the Global Age

Craib, Ian

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.34(2), pp.356-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Richard Kilminster, The Sociological Revolution From the Enlightenment to the Global Age, London Routledge, 1998, 50.00, xiv221 pp. ISBN 0-415-02920-1

Craib, Ian

Sociology, 2000, Vol.34(2), pp.347-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anti-Group. Destructive Forces in the Group and Their Creative Potential

Craib, Ian

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.31(1), pp.175-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Classical Roots of Ethnomethodology: Durkheim, Weber and Garfinkel

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, June, 1994, Vol.45(2), p.320(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Theory and Psychoanalysis in Transition: Self and Society from Freud to Kristeva

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, June, 1994, Vol.45(2), p.318(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Interpretation of the Flesh: Freud and Femininity

Craib, Ian

Sociology, May, 1994, Vol.28(2), p.602(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Neurotic Foundations of Social Order: Psychoanalytic Roots of Patriarchy

Craib, Ian

Sociology, Nov, 1991, Vol.25(4), p.719(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Society and Psyche: Social Theory and the Unconscious Dimension of the Social

Craib, Ian

The American Journal of Sociology, Jan, 1997, Vol.102(4), p.1231(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Society and Pscyhe: Social Theory and the Unconscious Dimension of the Social. (Book Review)

Craib, Ian

American Journal of Sociology, 01 January 1997, Vol.102(4), pp.1231-1232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/231078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robert K. Merton

Craib, Ian

Sociology, Feb, 1989, Vol.23(1), p.136(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews -- Understanding Social Theory by Derek Layder / Modern Sociological Theory by Malcolm Waters

Craib, Ian

The British Journal of Sociology, Vol.46(2), p.360 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 48  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (5)
 2. 1979đến1983  (5)
 3. 1984đến1988  (5)
 4. 1989đến1994  (16)
 5. Sau 1994  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (43)
 2. Bài báo  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...